dnes je 3.12.2023

Input:

3/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a ministerstva všeobecného strojírenství o povinném výkupu opotřebených dílů silničních vozidel, platné do 30.6.1966

č. 3/1964 Zb.
[zrušené č. 38/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 29. prosince 1964
o povinném výkupu opotřebených dílů silničních vozidel
Ministerstvo dopravy a ministerstvo všeobecného strojírenství v dohodě se současnými ústředními orgány stanoví podle § 16 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 54 1953 Sb. o provozu na silnicích ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb., a podle § 2 vládního nařízení č. 107 1949 Sb., o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu:
Povinný výkup opotřebených dílů
§1
(1) Opotřebené součásti, dílce, podskupiny a skupiny silničních vozidel (dále jen „díly“), které jsou opravitelné (§ 2 odst. 1), jsou opravny nebo podniky, provádějící renovaci těchto dílů (dále jen „renovační místa“) povinny vykupovat. Seznam dílů podléhajících výkupu a renovačních míst je uveden v příloze této vyhlášky.
(2) Držitelé dílů podléhajících výkupu jsou povinni je odevzdat na svůj náklad renovačnímu místu nejpozději do jednoho měsíce po vymontování z vozidla; tyto díly nesmějí být odváděny do šrotu. Až do doby výkupu musí být řádně uskladněny.Vymontované díly je nutno podle jejich druhu odevzdat jen tomu renovačnímu místu, které je pro tento druh v příloze uvedeno.
§2
(1) O opravitelnosti dílů rozhodne renovační místo na základě technických podmínek vydaných ministerstvem všeobecného strojírenství v dohodě s ministerstvem dopravy.*)
(2) Renovační místo zaplatí držiteli za vykoupené díly výkupní cenu podle ceníku.*)
(3) Díly odevzdané k výkupu, u nichž bude při odběru od předávající organizace zjištěna jejich neopravitelnost, převezme renovační místo na potvrzení za cenu šrotu a odevzdá je do šrotu, pokud držitel nepožádá o jejich vrácení.
Renovace dílů
§3
(1) Držitel má právo požadovat za výkupné opravitelné díly renovované díly v množství odpovídajícím procentu opravitelnosti při renovaci, které je pro jednotlivé díly uvedeno v příloze této vyhlášky. Pokud držitel požaduje vrácení renovovaných dílů, musí to sdělit renovačnímu místu nejpozději při předání opotřebovaných dílů, jinak jeho právo zanikne. Není-li u renovačního místa zaveden výměnný systém, zašle renovační místo renovované díly držiteli na svůj náklad nejpozději do tří měsíců po vykoupení opotřebených dílů.
(2) Ministerstvo všeobecného strojírenství v dohodě s ministerstvem dopravy stanoví pro jednotlivé díly termíny postupného zavádění výměnného systému.
§ 4
Renovační místo je povinno renovované díly označit při každé renovaci svou značkou na místě, na kterém nemůže být značka v provozu porušena.
§ 5
(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na ozbrojené složky ministerstva vnitra.
(2) Povinnost odevzdávat díly renovačnímu místu (§ 1 odst. 2) se nevztahuje na díly vymontované občany z osobních vozidel v jejich osobním vlastnictví.
§ 6
Ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem všeobecného strojírenství může povolit výjimky z ustanovení této vyhlášky.
§ 7
Zrušují se vyhláška Státního úřadu plánovacího a ministerstva dopravy č. 254/1958 Ú. l., o povinném