dnes je 8.12.2023

Input:

3/1966 Sb., Vládní vyhláška o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, platné do 22.12.1969

č. 3/1966 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 19. ledna 1966
o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 42 odst. 1 a 3 a § 44 odst. 1 písm. d) autorského zákona č. 35/1965 Sb. (dále jen „zákon“):
§ 1
(1) Příjemci autorských odměn a odměn výkonných umělců odvádějí kulturním fondům, s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 3, příspěvek ve výši 2 % hrubé odměny.
(2) Dědici autorských práv a autoři děl fotografických, dosáhnou-li ročních příjmů z autorských odměn více než 50 000,- Kčs, odvádějí příspěvek kulturním fondům ve výši 3 % dosáhnou-li více než 100 000,- Kčs ročně, ve výši 5 % celkových ročních příjmů. Z příjmů podrobných vyššímu příspěvku nesmí však po odpočtu příspěvku zbýt příjemci méně, než z nejvyššího součtu odměn podrobného ještě nižšímu příspěvku.
(3) Příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 se neodvádí z odměn osvobozených od daně podle § 4 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, a z odměn, které podléhají dani ze mzdy.
(4) Příspěvky příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců příslušejí kulturním fondům a tvoří základní zdroj jejich příjmů pro plnění jejich úkolů (§ 41 zákona).
§ 2
(1) Organizace, která vyplácí odměnu, srazí příspěvek ve výši 2 %; sražené částky vyúčtuje a odvede hromadně za kalendářní měsíc vždy do 20. dne následujícího měsíce organizaci příslušné pro vybírání příspěvků (§ 3).
(2) Příjemci autorských odměn, na jejichž odměny se vztahuje ustanovení § 1 odst. 2 o zvýšeném příspěvku, jsou povinni poukázat příslušné vybírající organizaci nejpozději do 31. ledna následujícího roku rozdíl mezi příspěvky zaplacenými srážkou a příspěvkem, k jehož úhradě jsou povinni.
(3) Příspěvky z odměn přijatých od občanů a ohlášených podle § 5 odst. 1 zákona č. 36/1965 Sb. uhradí příjemce odměny přímo organizaci příslušné pro vybrání příspěvků.
§ 3
(1) Příspěvky příjemců autorských odměn pro literární fondy vybírá v českých krajích DILIA-Československé divadelní a literární jednatelství v Praze, na Slovensku DILIA-Slovenské divadelní a literární zastupitelství v Bratislavě.
(2) Příspěvky příjemců autorských odměn pro hudební fondy vybírá v českých krajích OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním v Praze, na Slovensku SOSA-Slovenský ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním v Bratislavě.
(3) Veškeré příspěvky pro fondy výtvarných umění vybírá v českých krajích Ochranná organizace autorská při Českém fondu výtvarných umění v Praze, na Slovensku Ochranná organizace autorská při slovenském fondu výtvarných umění v Bratislavě.
(4) Příspěvky příjemců odměn výkonných umělců pro literární i hudební fondy vybírá na celém území státu Ochranné sdružení výkonných umělců v Praze.
§ 4
(1) Literárním fondům plynou příspěvky z odměn za vytvoření a užití
a) uměleckých děl slovesných, děl divadelních a filmových s výjimkou s nimi spojených děl výtvarných (odstavec 3) a děl hudebních s textem nebo bezu textu (odstavec 2 písm. a),
b) odborných a vědeckých děl slovesných,
c) děl užitých