dnes je 21.4.2024

Input:

3/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962

č. 3/1968 Zb.
[zrušené č. 180/1969 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 1. prosince 1967
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962
Dne 3. ledna 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962.
President republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Vídni dne 4. října 1967.
Podle svého článku III vstoupila Dohoda v platnost dnem 4. listopadu 1967.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962
Článek I
Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962 se pozměňuje takto:
1. Článek 6 odstavec 2 bude znít:
„(2) Sdělovací dálkové spoje překračující státní hranice, které spojují výměnné stanice a pohraniční stanice, musí končit v těchto stanicích a nesmějí být připojeny na vnitrozemskou síť. Železniční správy smluvních států mohou se však dohodnout jinak, pokud jsou k tomu dány předpoklady podle vnitrostátních právních předpisů.“
2. Článek 18 odstavec 2 bude znít:
„(2) Průkazy pro překračování státních hranic se vydávají s platností na dobu pěti let. Průkazy pro překračování státních hranic vydává pro československé železniční zaměstnance československé ministerstvo vnitra a viduje je příslušné rakouské bezpečnostní ředitelství. Průkazy pro překračování státních hranic pro rakouské železniční zaměstnance vydává příslušné rakouské bezpečnostní ředitelství a viduje je československé ministerstvo vnitra. Vidování se uděluje na dobu platnosti průkazů pro překračování státních hranic.“
Článek II
Vidování průkazů pro překračování státních hranic udělené železničním zaměstnancům do 31. prosince 1967 platí bez dalšího vidování po dobu platnosti těchto průkazů.
Článek III
Tato dohoda podléhá ratifikaci. Vstoupí v platnost měsíc po výměně ratifikačních listin. Výměna ratifikačních listin bude provedena ve Vídni.
Dáno v Praze dne 3. ledna 1967 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
 
Za Československou socialistickou republiku:
Indra v. r.
Za Rakouskou republiku:
Calice v. r.