dnes je 21.7.2024

Input:

30/1946 Sb., Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů

č. 30/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 19. února 1946
o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Právní předpisy platné v oboru nepřímých daní a monopolů dne 29. září 1938 se upravují takto:
ČÁST PRVNÍ.
Nepřímé daně.
Oddíl první.
V daňových předpisech uvedených v tomto oddílu se provádějí tyto změny:
Čl. I.
Daň z cukru.
Předpisy o dani z cukru (zákon ze dne 20. července 1888, č. 97 ř. z., a zák. čl. XVIII z r. 1899, jakož i zákon ze dne 26. června 1926, č. 98 Sb., se všemi změnami a doplňky) se mění takto:
§ 1.
Předmět a sazba daně.
§ 1 zákona č. 98/1926 Sb. zní:
„(1) Cukr, získaný na území republiky Československé ze surovin nebo ze zbytků dřívější cukerní výroby, nebo sem dovezený z celní ciziny podléhá spotřební dani, a to:
1. řepový cukr a všechen cukr stejného chemického složení (sacharosa) v každém stupni čistoty - s výjimkou syrupu k lidskému požívání nezpůsobilého, jehož pojem bude vymezen vládním nařízením ......... 500,- Kčs;
2. cukr jiného druhu - s výjimkou dextrinů - rovněž v každém stupni čistoty 84,- Kčs za každých 100 kg čisté váhy.
(2) Cukrem řepovým podle odst. 1, č. 1 se rozumí každé sladidlo, získané zpracováním řepy nebo zpracováním produktů, po případě zbytků dřívějšího zpracování řepy, pokud jest způsobilé k lidskému požívání, ať již samo o sobě nebo smíšeno s jinými látkami, anebo pokud se z něho vyrábějí výrobky k lidskému požívání způsobilé.
(3) Cukrem podle odst. 1, č. 2 se rozumí všechny druhy cukrů, které jsou způsobilé, aby jich bylo užito jako sladidla místo cukru řepového.
(4) Ministr financí, na Slovensku po dohodě s pověřencem financí, se zmocňuje, aby od daně osvobodil syrupy získané z řepy v domácnostech jednoduchým způsobem, použije-li se jich výhradně jen ke spotřebě v těchto domácnostech.“
§ 2.
Tovární ohražení.
§ 16 zákona č. 97/1888 ř. z. a § 16 zák. čl. XVIII/1899 a s nimi souvisící ustanovení §§ 15, 17 a 18 těchto zákonů týkající se ohražení výrobny se zrušují.
§ 3.
Úřední uzavírací známka.
§§ 26 zákonů uvedených v § 2 a s nimi souvisící ustanovení §- 27 týchž zákonů týkající se úřední uzavírací známky se zrušují.
§ 4.
Průkaz zdanění.
§§ 28 zákonů cit. v § 2 znějí:
„Každý, kdo přepravuje nebo uschovává cukerní výrobky v množství nápadně převyšujícím jeho spotřebu, musí věrohodně prokázati buď jejich zdanění (proclení) nebo pramen, odkud je odebral.“
§ 5.
Daňové záznamy.
§§ 33 zákonů cit. v § 2 se doplňují dalším odstavcem tohoto znění:
„Dále je povinen podnikatel cukrovaru nebo osoba jím určená vésti ještě záznam o výrobě cukru, z něhož buďtež patrna zejména tato data: váha zpracované řepy, množství cukru dopraveného do podniku z jiných výroben, množství cukru vydaného k dalšímu zpracování, množství hotového vyrobeného cukru uskladněného ve skladišti a množství odpadků obsahujících cukr (melasy a pod.) a to odděleně podle toho, pocházejí-li z řepy nebo z cukru dopraveného do podniku z jiných výroben. Vedle čisté váhy nutno vždy uvésti také průměrnou polarizaci. Vzor záznamu a způsob