dnes je 22.6.2024

Input:

30/1948 Sb., Vládní nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo - maďarské dohody o výměně obyvatelstva

č. 30/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. března 1948
o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 a § 2, odst. 1 zákona ze dne 11. července 1947, č. 148 Sb., o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva, a podle § 1, odst. 4 zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 75 Sb., o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska:
§ 1.
Rozsah nařízení.
Toto nařízení se vztahuje na majetek, který osoby přestěhované do Maďarska (§ 2, odst. 3 zák. č. 148/1947 Sb.) zanechaly v Československé republice a který zjistil osidlovací úřad se zřetelem k soupisu podle příslušných rozhodnutí smíšené komise, zřízení podle čl. X dohody mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva ze dne 27. února 1946, č. 145 Sb. (dále jen „dohoda“), avšak s výjimkou majetku uvedeného v § 18 dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
§ 2.
Nakládání s majetkem přestěhovaných Maďarů.
Z majetku, na který se vztahuje toto nařízení podle § 1 („majetek přestěhovaných Maďarů“), poskytne osidlovací úřad především náhradu (§ 3, odst. 1) oprávněným přistěhovalcům (§ 3 odst. 2). Může jim z téhož majetku přiznati také doplňkové příděly podle § 4. Pro rozdělení majetku přestěhovaných Maďarů, jehož není třeba k provedení opatření podle §§ 3 a 4 (dále jen „zbylý majetek přestěhovaných Maďarů“), platí ustanovení § 5.
§ 3.
Náhrada oprávněným přistěhovalcům.
(1) Náhradou se v tomto nařízení rozumí náhrada, na kterou mají podle § 1, odst. 3 zák. č. 75/1946 Sb. nárok Češi a Slováci, přestěhovaní na podkladě dohody na území Československé republiky z Maďarska (§ 2, odst. 1, věta pátá zák. č. 148/1947 Sb.).
(2) Oprávněným přistěhovalcem se rozumí osoba, která prokáže, že má nárok na náhradu ve smyslu odstavce 1.
(3) Hodnotu náhrady určí osidlovací úřad na podkladě ocenění majetku, který oprávněný přistěhovalec zanechal v Maďarsku, provedeného podle příslušných rozhodnutí smíšené komise, zřízení podle čl. X dohody.
(4) Náhrada se poskytuje zásadně přídělem jednotlivých podstat z majetku přestěhovaných Maďarů do vlastnictví oprávněných přistěhovalců („náhradový příděl“), a to podle možnosti tak, aby se hodnota náhradového přídělu, pro jejíž určení platí obdobně ustanovení odstavce 3, rovnala hodnotě náhrady. Neodporuje-li to zájmům osidlovací politiky, přidělí osidlovací úřad jako náhradový příděl zcela nebo zčásti majetek, který má oprávněný přistěhovalec v zatímním užívání (§ 6, odst. 1), po případě majetek podle jeho výběru, nebo alespoň majetek téhož nebo podobného druhu; při tom buď oprávněným přistěhovalcům-zemědělcům jako náhradový příděl přidělena podle možnosti zemědělská půda, jejíž hodnota se rovná hodnotě zemědělské půdy, kterou zanechali v Maďarsku, nejvýše však ve výměře 50 ha.
(5) Na místo náhradovým přídělem může