dnes je 16.4.2024

Input:

30/1954 Sb., Vládní nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory, platné do 30.6.1964

č. 30/1954 Zb.
[zrušené č. 109/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. dubna 1954
o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 83/1952 Sb., o rozpočtech národních výborů:
Oddíl 1.
Rozhodování o nabídce darů ve prospěch státu a nakládání s nimi.
§ 1.
(1) O přijetí darů a jiných věnování ve prospěch státu (dále jen „dary“), jejichž nabídka byla učiněna národním výborům, ústředním úřadům a jiným rozpočtovým organisacím, nebo o slibu takových darů, rozhodují s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 až 4 výkonné orgány okresních národních výborů. Příslušným k tomuto rozhodnutí a k naložení s přijatým darem je výkonný orgán okresního národního výboru, v jehož obvodě je darem nabídnutý majetek nebo jeho převážná část.
(2) Výkonné orgány místních národních výborů mohou přijmout a do správy místních národních výborů převzít jim nabídnuté dary drobných věcí movitých, o kterých dárce určil, aby sloužily potřebám místního obyvatelstva.
(3) Dar vědecké, umělecké nebo sběratelské hodnoty, nabídnutý vědecké nebo jiné instituci, které přísluší správa takového majetku, může přijmout tato instituce. Přijetím přejde dar do její správy.
(4) O přijetí daru věci, která je v cizině, rozhoduje a s přijatým darem naloží ministerstvo zahraničních věcí, které postupuje v dohodě s ministerstvem financí.
§ 2.
Jsou-li s darem spojeny závady nebo povinnosti neúměrné hodnotě nebo významu daru nebo váže-li dárce svou nabídku obtížnými nebo nevhodnými podmínkami anebo brání-li přijetí daru jiné závažné důvody, může být dar přijat, jen je-li na jeho přijetí zvláštní zájem. V těchto případech je třeba souhlasu výkonného orgánu krajského národního výboru, přijímá-li dar výkonný orgán okresního národního výboru, a souhlasu věcně příslušného ústředního úřadu, přijímá-li dar vědecká nebo jiná instituce (§ 1 odst. 3). V pochybnostech si vyžádá výkonný orgán krajského národního výboru nebo ústřední úřad souhlas ministerstva financí.
§ 3.
Přijatý dar přechází do státního socialistického vlastnictví.
§ 4.
Toto nařízení se nevztahuje na dary, které byly nabídnuty a které ve své funkci přijímají ve prospěch státu Národní shromáždění, president republiky, vláda, členové vlády, Slovenská národní rada, sbor pověřenců, členové sboru pověřenců a vedoucí československých zastupitelských úřadů v zahraničí.
Oddíl 2.
Sbírky pořádané národními výbory.
§ 5.
(1) Národní výbor může opatřit prostředky potřebné k plnění některých svých kulturních nebo sociálních úkolů sbírkou mezi obyvatelstvem svého obvodu. Takovou sbírku může národní výbor uspořádat jen se souhlasem národního výboru vyššího stupně. K uspořádání sbírky krajským národním výborem je třeba souhlasu příslušného ústředního úřadu, který postupuje v dohodě s ministerstvem financí.
(2) Peněžitý výnos sbírky je příjmem národního výboru, který jej zúčtuje ve prospěch svého rozpočtu. Prostředky opatřené z výnosu sbírky mohou být použity jen na