dnes je 17.4.2024

Input:

30/1955 Sb., Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky

č. 30/1955 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. června 1955
o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:
§ 1.
(1) O rozvoj výzkumu a mírového využití atomové energie pečuje vládní výbor pro výzkum a mírové využití atomové energie (dále jen „vládní výbor“).
(2) Vládní výbor se skládá z předsedy a členů, které jmenuje a odvolává vláda.
§ 2.
(1) Úkoly vládního výboru stanoví jeho statut, který vydá vláda.
(2) Vládní výbor může na základě směrnic vlády ukládat úkoly ve výzkumu a mírovém využití atomové energie jednotlivým ministrům a vedoucím ústředních úřadů.
(3) K zabezpečení plnění svých úkolů vydává vládní výbor závazné směrnice a pokyny.
§ 3.
(1) Pro provádění výzkumu a využití atomové energie pro mírové účely zřizuje se Ústav jaderné fysiky (dále jen „ústav“).
(2) Úkolem ústavu je
a) provádět základní a aplikovaný výzkum v oboru jaderné fysiky, radiochemie a jaderné energetiky, zaměřený zvláště na využití výsledků v energetickém hospodářství Československé republiky, jakož i ve vědě a v praxi jiných oborů, zvláště v průmyslu, v zemědělství a ve zdravotnictví;
b) pečovat o rychlé převádění získaných vědeckých poznatků, výsledků výzkumu, technických a výrobních zkušeností do praxe, zvláště v oblasti využití radioisotopů;
c) vyrábět radioisotopy a radioaktivní sloučeniny za účelem jejich širokého využití ve vědě a v jednotlivých odvětvích národního hospodářství Československé republiky;
d) vychovávat vědecké aspiranty v oborech jaderné fysiky, radiochemie a jaderné energetiky;
e) vydávat odborné publikace z oboru výzkumu a mírového využití atomové energie.
§ 4.
(1) Činnost ústavu řídí vládní výbor.
(2) V čele ústavu je ředitel. Ředitele ústavu a jeho náměstky jmenuje a odvolává vláda na návrh vládního výboru.
(3) Ústav je samostatnou rozpočtovou organisací.
(4) Podrobnosti o organisaci a úkolech ústavu stanoví statut, který vydá vládní výbor.
§ 5.
(1) Na ústav se nevztahují ustanovení zákona č. 14/1955 Sb., o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť.
(2) Pracovní a platové poměry zaměstnanců ústavu upraví vláda.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
 
 
Dr. Dolanský v. r.
Poláček v. r.
gen. arm. Dr. Čepička
v. r. Štoll v. r.
Kopecký v. r.
Uher v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Beran v. r.
Dr. Škoda v. r.
Jonáš v. r.
Barák v. r.
Reitmajer v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Smida v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Dr. Bartuška v. r.
Plojhar v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Dr. Kahuda v. r.
David v. r.
Málek v. r.
Ďuriš v. r.
Maurer v. r.
Krajčír v. r.
Dr. Neuman v. r.
Krosnář v. r.
Nosek v. r.
Machačová v. r.
Pospíšil v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Ing. Púčik v. r.
Dr. Vlasák v. r.