dnes je 8.12.2023

Input:

30/1970 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky

30/1970 Zb.
[zrušené č. 597/1990 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 12. marca 1970
o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1) Obvody okresných súdov sa zhodujú s obvodmi okresných národných výborov.
(2) Obvod Mestského súdu v Bratislave sa zhoduje s obvodom Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.
(3) Na území okresu Košice-mesto pôsobí Mestský súd v Košiciach.
§ 2
Sídla okresných súdov sa zhodujú so sídlami okresných národných výborov. Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky môže vyhláškou určiť za sídlo súdu iné miesto, ako je sídlo okresného národného výboru.
§ 3
(1) Sídla krajských súdov sú v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach.
(2) Obvody jednotlivých krajských súdov tvoria tieto okresy:
a) obvod Krajského súdu v Bratislave
1. územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy,
2. Bratislava-vidiek,
3. Dunajská Streda,
4. Galanta,
5. Komárno,
6. Levice,
7. Nitra,
8. Nové Zámky,
9. Senica,
10. Topoľčany,
11. Trenčín,
12. Trnava,
b) obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici
1. Banská Bystrica,
2. Čadca,
3. Dolný Kubín,
4. Liptovský Mikuláš,
5. Lučenec,
6. Martin,
7. Považská Bystrica,
8. Prievidza,
9. Rimavská Sobota,
10. Veľký Krtíš,
11. Zvolen,
12. Žiar nad Hronom,
13. Žilina,
c) obvod Krajského súdu v Košiciach
1. Bardejov,
2. Humenné,
3. Košice-mesto,
4. Košice-vidiek,
5. Michalovce,
6. Poprad,
7. Prešov,
8. Rožňava,
9. Spišská Nová Ves,
10. Stará Ľubovňa,
11. Svidník,
12. Trebišov,
13. Vranov.
§ 4
Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky môže vyhláškou:
a) určiť, že veci určitého druhu z obvodu niekoľkých súdov toho istého krajského súdu bude vybavovať jeden okresný súd,
b) zriadiť v obvode okresného súdu jeho pobočku,
c) rozdeliť okresný súd podľa druhu agendy na viac samostatných súdov.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Klokoč v. r.
Dr. Colotka v. r.