dnes je 21.4.2024

Input:

30/1970 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky, v znení účinnom k 1.7.1978

30/1970 Zb.
[zrušené č. 597/1990 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 12. marca 1970
o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
37/1978 Zb.
1. 7. 1978
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1) Obvody okresných súdov sa zhodujú s obvodmi okresných národných výborov.
(2) Obvody obvodných súdov na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sa zhodujú s mestskými obvodmi.
(3) Na území okresu Košice-mesto pôsobí Mestský súd v Košiciach.
§ 2
Sídla okresných súdov sa zhodujú so sídlami okresných národných výborov. Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky môže vyhláškou určiť za sídlo súdu iné miesto, ako je sídlo okresného národného výboru. Sídlom obvodných súdov v Bratislave je hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky Bratislava.
§ 3
(1) Sídla krajských súdov sú v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Sídlom Mestského súdu v Bratislave je hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky Bratislava.
(2) Obvody jednotlivých krajských súdov tvoria tieto okresy:
a) obvod Krajského súdu v Bratislave
1. Bratislava-vidiek,
2. Dunajská Streda,
3. Galanta,
4. Komárno,
5. Levice,
6. Nitra,
7. Nové Zámky,
8. Senica,
9. Topoľčany,
10. Trenčín,
11. Trnava,
b) obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici
1. Banská Bystrica,
2. Čadca,
3. Dolný Kubín,
4. Liptovský Mikuláš,
5. Lučenec,
6. Martin,
7. Považská Bystrica,
8. Prievidza,
9. Rimavská Sobota,
10. Veľký Krtíš,
11. Zvolen,
12. Žiar nad Hronom,
13. Žilina,
c) obvod Krajského súdu v Košiciach
1. Bardejov,
2. Humenné,
3. Košice-mesto,
4. Košice-vidiek,
5. Michalovce,
6. Poprad,
7. Prešov,
8. Rožňava,
9. Spišská Nová Ves,
10. Stará Ľubovňa,
11. Svidník,
12. Trebišov,
13. Vranov.
(3) Obvod Mestského súdu v Bratislave tvoria mestské obvody
1. Bratislava I,
2. Bratislava II,
3. Bratislava III,
4. Bratislava IV.
§ 4
Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky môže vyhláškou:
a) určiť, že veci určitého druhu z obvodu niekoľkých súdov toho istého krajského súdu (Mestského súdu v Bratislave) bude vybavovať jeden okresný (obvodný) súd,
b) zriadiť v obvode okresného súdu jeho pobočku,
c) rozdeliť okresný súd podľa druhu agendy na viac samostatných súdov.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Klokoč v. r.
Dr. Colotka v. r.