dnes je 21.7.2024

Input:

302/1948 Sb., Vládní nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy, platné do 16.5.1954

č. 302/1948 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. prosince 1948
o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení, a podle §§ 2, 3 a 5 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 281 Sb., o výkonu finanční správy národními výbory:
§ 1.
U každého krajského národního výboru se zřizuje finanční referát, který obstarává veškeré úkoly finanční povahy v oboru krajské správy.
§ 2.
V oboru veřejných dávek, zvláště v oboru všeobecné daně, daní nepřímých, státních finančních monopolů, daně z obratu, cenových vyrovnávacích částek, daně přepychové, daní přímých, dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku, mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku, daně z majetku, odvodu zisku, poplatků a cel obstarává finanční referát krajského národního výboru zejména tyto práce:
1. vykonává správu a dozor nad ukládáním, vybíráním a vymáháním těchto veřejných dávek;
2. vyřizuje v pořadí stolic opravné prostředky podané proti rozhodnutím a opatřením ve věcech ukládání, srážení, placení, účtování a vymáhání těchto veřejných dávek;
3. obstarává výkon revisní služby;
4. obstarává správu a dozor v trestních věcech daňových, dávkových a důchodkových a vyřizuje v pořadí stolic opravné prostředky v těchto věcech, pokud tato působnost není vyhrazena důchodkovým soudům.
§ 3.
V oboru finančního hospodaření národních výborů obstarává finanční referát krajského národního výboru zejména tyto práce:
1. spolupůsobí při sestavování vlastního krajského plánu a sestavuje finanční plán kraje;
2. připravuje rozpočet krajského národního výboru, spolupůsobí při sestavování rozpočtů krajských komunálních podniků; sleduje a usměrňuje hospodaření krajského národního výboru podle rozpočtu, řídě se pokyny ministerstva financí, a sestavuje dílčí závěrky. V roce 1949 přísluší mu prováděti hospodaření podle rozpočtu kraje jako svazku lidové správy;
3. usměrňuje finanční hospodaření krajských a krajem spravovaných ústavů, zařízení, podniků a krajských komunálních podniků a dozírá na ně;
4. vydává všeobecné pokyny pro sestavování rozpočtů podřízených národních výborů, jakož i směrnice pro jejich hospodaření; usměrňuje uspokojování hospodářských potřeb národních výborů a spolupůsobí při úpravě a schvalování jejich rozpočtů a účetních závěrek;
5. dohlíží na finanční hospodaření podřízených národních výborů, jejich podniků, ústavů, zařízení a komunálních podniků, na správu jejich majetku, jakož i na finanční hospodaření podniků, ústavů a zařízení spravovaných podřízenými národními výbory;
6. vykonává v pořadí stolic působnost ve věci dávek, poplatků, příspěvků a naturálních plnění podřízených národních výborů;
7. projednává finančně-hospodářská opatření podřízených národních výborů a vyřizuje v pořadí stolic jejich finančně-hospodářské záležitosti;
8. pečuje o provádění