dnes je 21.7.2024

Input:

304/1948 Sb., Vládní nařízení o odměnách členů národních výborů, platné do 31.12.1950

č. 304/1948 Zb.
[zrušené č. 14/1951 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1948
o odměnách členů národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12, odst. 2 zákona ze dne 7. října 1948, č. 235 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů a jejich složek:
§ 1.
Úhrn odměn za výkon funkcí, jež lze poskytnouti předsedovi národního výboru a ostatním jeho členům, kteří vedou samostatně práce národního výboru, smí činiti ročně nejvýše částku, která je stanovena v § 2 pro velikostní skupinu, do níž příslušný národní výbor náleží. Za tím účelem se národní výbory zařazují do 10 velikostních skupin.
§ 2.
Velikostní skupiny národních výborů a nejvyšší částky úhrnu odměn se určují takto:
 
Ve velikostní skupině
do které náležejí
smí úhrn odměn za výkon funkcí (§ 1) činiti ročně nejvýše
I
místní národní výbory obcí do 600 obyvatel
12 000,- Kčs
II
místní národní výbory obcí nad 600 do 1000 obyvatel
18 000,- Kčs
III
místní národní výbory obcí nad 1000 do 3000 obyvatel
36 000,- Kčs
IV
místní národní výbory obcí nad 3000 do 5000 obyvatel
54 000,- Kčs
V
místní národní výbory obcí nad 5000 do 10 000 obyvatel
120 000,- Kčs
VI
místní národní výbory obcí s více než 10 000 obyvateli
210 000,- Kčs
VII
okresní národní výbory, ústřední (místní) národní výbory měst (obcí): Košice, Liberec, Olomouc, Opava a Vysoké Tatry a obvodní rady hlavního města Prahy
460 000,- Kčs
VIII
ústřední (místní) národní výbory měst: Brno, Ostrava, Plzeň a Bratislava
1 400 000 Kčs
IX
krajské národní výbory
1 800 000,- Kčs
X
krajský národní výbor v Praze a ústřední národní výbor hlavního města Prahy
2 000 000,- Kčs
§ 3.
V nejvyšších částkách úhrnu odměn za výkon funkcí, stanovených ve velikostních skupinách VII a VIII pro ústřední (místní) národní výbory vykonávající též působnost okresních národních výborů, jsou zahrnuty i odměny funkcionářů obvodních rad.
§ 4.
(1) Návrh na poskytnutí odměny a na stanovení její výše podává rada národního výboru, o jehož člena jde.
(2) Návrh se může týkati vždy jen všech členů národního výboru, kteří mají nárok na poskytnutí odměny za výkon funkce; musí obsahovati všechny okolnosti, osvětlující význam jednotlivých funkcí a rozsah prací s nimi spojených v jejich vzájemné souvislosti, a návrh na úhradu.
(3) Při stanovení výše odměny buď uvážen rozsah prací spojených s výkone funkce a její význam. Význam funkce buď zpravidla posuzován podle míry odpovědnosti, která je s ní spojena, podle důležitosti vykonávané práce a pod. Při posuzování rozsahu funkce buď zejména přihlédnuto k iniciativnosti referenta, k času, který musí své práce věnovati, a k velikosti referátu co do počtu přidělených zaměstnanců. Podrobnější směrnice vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí.
(4) Při stanovení výše odměny se nebere zřetel na dosavadní výdělek člena národního výboru, ani na to, zda vedle odměny za výkon funkce má ještě jiný příjem.
(5) Znemožňuje-li rozsah funkce členu národního výboru vykonávati jeho pravidelné zaměstnání, má býti odměna stanovena tak, aby zajistila výživu jeho i osob, o něž je povinen podle zákona pečovati.
§ 5.
(1) Orgán, který rozhoduje