dnes je 26.5.2024

Input:

305/1948 Sb., Vládní nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě, platné do 16.5.1954

č. 305/1948 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. prosince 1948
o některých přesunech působnosti ve veřejné správě.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 4 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) Z působnosti ústředních úřadů se přenášejí na krajské národní výbory věci uvedené v příloze A a na okresní národní výbory věci uvedené v příloze B tohoto nařízení.
(2) Z působnosti zemských národních výborů se přenášejí na okresní národní výbory věci uvedené v příloze C tohoto nařízení.
(3) Z působnosti okresních národních výborů se přenášejí na místní národní výbory věci uvedené v příloze D tohoto nařízení.
(4) Přílohy A až D jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2.
Věci, ve kterých orgán (úřad) dosud příslušný v I. stolici ještě nerozhodl v den, kdy toto nařízení nabývá účinnosti, postoupí se k vyřízení orgánu (úřadu) příslušnému podle tohoto nařízení.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
 
Příloha A k vládnímu nařízení č. 305/1948 Sb.
 
B. č.
V oboru státní správy
se přenáší na krajské národní výbory působnost příslušející ústřednímu úřadu
ve věcech
podle
Předmět působnosti
předpis
§ (čl.)
1
2
3
4
5
6
1
ministerstva vnitra
požární ochrany
vl. nař. č. 30/1942 Sb.
§ 5, odst. 1
Určování v konkretních případech, ve kterých městech jest udržovati hasičstvo z povolání a ve kterých obcích hasičstva dobrovolná nebo povinná nebo obě tato hasičstva vedle sebe a v jakém počtu (podle směrnic vydaných ministerstvem vnitra)
2
§ 12, odst. 3
Potvrzování velitele hasičstva z povolání
3
§ 13, odst. 3
Rozpouštění dobrovolných hasičstev z důvodu požární policie
4
§ 17 a § 21, odst. 1
Rozhodování o žádostech za podporu z výnosu z daně z požární ochrany
5
veřejných sbírek
pat. z 10. září 1773, č. 1520 Sb. Krop.
min nař. č. 10/1853 ř. z.
odd. A, § 25 a odd. C, § 31
Povolování veřejných sbírek v obvodu kraje, jejichž výtěžek má připadnouti institucím se sídlem mimo obvod krajského národního výboru, ve kterém se má sbírka konati, nebo mimo obvod státu.
6
tiskových
zákon č. 231/1948 Sb.
§ 60, odst. 3
Zastavení periodického tiskopisu na dobu od jednoho do šesti měsíců nebo zakázání jeho vydávání vůbec (v dohodě s ministerstvem informací a osvěty), vyslovil-li soud přípustnost tohoto opatření
7
podzemních skladišť a výbušnin
min. nař. č. 68/1877 ř. z. ve znění min. nař. č. 156/1883 ř. z. a výnosy min. vnitra ze dne 15. 4. 1885, č.5061 a ze dne 27. 4. 1904 č.18.653/
1902
§§ 43 a 49
Povolení podzemních skladišť s obložením od 1000 do 5000 kg trhavin a od 5000 do 10000 rozbušek (s výjimkou případů, jež si vyhradí ministerstvo vnitra).
8
ochrany zvířat
vl. nař. č. 109/ 1941 Sb.
§ 7, odst. 3
Povolování výjimky ze zákazu používání elektrických přístrojů k omámení, nejde-li o poražení nebo jinaké usmrcení zvířete.
9
§ 21
Udílení povolení vědecky vedeným ústavům a laboratořím k provádění pokusů naživých zvířatech za účelem odborného vědeckého bádání nebo vyučování.