dnes je 19.7.2024

Input:

307/1948 Sb., Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní

č. 307/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o některých opatřeních v oboru přímých daní.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zvláštní ustanovení o daňové povinnosti v pohraničním území.
(1) Ministr financí upraví vhodným způsobem podle zásad zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících (dále jen „zákon o přímých daních“), daňovou povinnost poplatníků v pohraničním území za kalendářní roky 1943 až 1945 v případech, v nichž z jakéhokoliv důvodu nebylo možno stanoviti tuto povinnost podle ustanovení oddílu III, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 13. října 1945, č. 97 Sb., kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové, jakož i za kalendářní rok 1943 a na berní roky 1944 a 1945 v případech, kdy daňovou povinnost poplatníků v pohraničním území nebylo možno stanoviti z jakéhokoliv důvodu podle ustanovení čl. 11, odst. 2 a 3 dekretu presidenta republiky ze dne 13. října 1945, č. 99 Sb., o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových.
(2) Použití fondů a reserv, které utvořili poplatníci v pohraničním území v době nesvobody, nemá vlivu na základ přímých daní, a to bez rozdílu, byly-li fondy a reservy zdaněny, čili nic.
§ 2.
Daňové závazky náležející ke konfiskovanému majetku.
(1) Ministr financí může vybrati od Národního pozemkového fondu (na Slovensku od pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy - Slovenského pozemkového fondu) a od Fondu národní obnovy bez dalšího vyměřování přímé daně, připadající na důchody či výtěžky konfiskovaných majetků, uvedených v odstavci 2, nebo na tento majetek sám, jednotnou částkou, zahrnující všechny tyto daně za celou dobu až do dne rozhodného pro příděl (začlenění, likvidaci) nebo až do převzetí (přechodu) těchto majetků. Tuto jednotnou částku stanoví ministr financí v dohodě s ministry zemědělství a vnitra. Při tom se u přímých daní předepsaných na berní rok 1946 pokládá za daňovou povinnost připadající na dobu před konfiskací v zemích České a Moravskoslezské jedna polovina, na Slovensku jedna čtvrtina, a na dobu po konfiskaci v zemích České a Moravskoslezské jedna polovina, na Slovensku tři čtvrtiny.
(2) Konfiskovanými majetky se rozumějí majetky konfiskované dekretem presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, dekretem presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, a nařízením předsednictva Slovenské národní rady ze dne 27. února 1945, č. 4 Sb. n. SNR, po případě nařízením Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa, ve znění nařízení Slovenské národní rady ze dne 14. května 1946, č. 64 Sb. n. SNR, a ze dne 19. prosince 1947, č. 89 Sb. n. SNR.
Fondy podle § 2 vládního nařízení ze dne 16. listopadu 1939, č. 7 Sb. z roku 1940, o přechodných