dnes je 21.4.2024

Input:

31/1950 Sb., Zákon o Státní bance československé, platné do 9.11.1965

č. 31/1950 Zb.
[zrušené č. 117/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 9. března 1950
o Státní bance československé.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Účel banky a její organisace.
§ 1.
Aby bylo zabezpečeno plnění všech úkolů, které se týkají měny a peněžnictví a nejsou obstarávány přímo jinými státními orgány, a aby tyto úkoly byly plněny v souladu s hospodářským plánováním, zřizuje se Státní banka československá (dále „banka“).
§ 2.
(1) Banka převezme veškerá práva a závazky
1. Národní banky Československé,
2. Živnostenské banky, národního podniku,
3. Slovenské Tatra banky, národního podniku,
4. Poštovní spořitelny, národního podniku, postupně podle pokynů ministerstva financí.
(2) Ústavy uvedené v odstavci 1 ukončí svou činnost převodem práv a závazků na banku a zaniknou dnem, který stanoví ministr financí vyhláškou ve Sbírce zákonů.
§ 3.
(1) Banka je státním ústavem; je právnickou osobou. Neručí za závazky státu, leč by výslovně takovou záruku převzala.
(2) Označení banky je „Státní banka československá“.
(3) Sídlo banky jest v Praze.
(4) Banka požívá právní ochrany, která přísluší národním podnikům.
§ 4.
(1) Banka vykonává svou činnost ústředím v Praze, oblastním ústavem pro Slovensko v Bratislavě a pobočkami; úkoly poboček může pověřit i jiné peněžní ústavy.
(2) Banka upraví své rozčlenění organisačními pravidly, která schvaluje ministr financí.
Oddíl II.
Působnost banky.
§ 5.
Banka sestavuje a předkládá ministru financí návrhy úvěrového, pokladního a emisního plánu a návrh plánu platební bilance.
§ 6.
Banka má výhradní právo vydávati bankovky a řídí oběh platidel.
§ 7.
(1) Banka zejména
a) přijímá peněžní vklady na běžné a šekové účty a na vkladní knížky, je celostátním peněžním ústředím, poskytuje přímý krátkodobý úvěr hospodářství, kontroluje podle směrnic vydaných pro kontrolu hospodářského plánu používání peněžních prostředků v hospodářství, poskytuje úvěr peněžním ústavům a kontroluje jejich úvěrovou činnost podle pokynů ministerstva financí,
b) vykonává pokladní službu pro stát,
c) jest ústředím bezhotovostního platebního styku,
d) nakupuje a prodává cenné papíry a je depositním ústředím,
e) obstarává umístění cenných papírů, vydávaných státem,
f) provádí platební styk s cizinou včetně poštovních převodů a jest oprávněna uzavírati a poskytovati úvěry a přejímati záruky v cizině,
g) obchoduje s drahými kovy a cizozemskými platebními prostředky,
h) tiskne ve vlastní tiskárně platidla a cenné papíry i pro jiného.
(2) Banka provozuje peněžní obchody podle pravidel, která vydá se souhlasem ministra financí.
(3) Banka pečuje o to, aby její zásoba drahých kovů a cizozemských platebních prostředků odpovídala potřebám platební bilance, kontroluje platební styk s cizinou a může podle zmocnění ministra financí zastupovati stát v mezinárodních zařízeních měnových a bankovních a spolupůsobiti při mezinárodních jednáních finančních a obchodně politických.
§ 8.
(1) Banka má právo v oboru své působnosti požadovat od peněžních ústavů a jiných podniků zprávy a doklady o hospodářské činnosti a vydávat pro ně závazné směrnice. Tyto směrnice schvaluje