dnes je 21.4.2024

Input:

31/1953 Sb., Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon), platné do 27.12.1960

č. 31/1953 Zb.
[zrušené č. 186/1960 Zb.]
ZÁKON
ze dne 24. dubna 1953
o školské soustavě a vzdělávání učitelů
(školský zákon).
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úvodní ustanovení.
(1) Pro socialistickou společnost, kterou budujeme, musí naše škola vychovávat všestranně rozvité a dokonale připravené nové socialistické občany - dělníky, rolníky a inteligenci.
(2) Toto poslání může splnit jen škola spjatá s velkými úkoly socialistického budování a s politickým, hospodářsko-technickým a kulturním rozvojem vlasti a s její obranou.
(3) Velkému poslání socialistické školy musí odpovídat taková příprava a vzdělání učitelů, hlavních to činitelů ve školní výchově mládeže, které zajistí vysokou ideovou i odbornou úroveň jejich pedagogické práce.
ČÁST PRVNÍ.
Školská soustava.
§ 2.
Mateřská škola.
(1) Mateřská škola poskytuje dětem ve věku od tří let předškolní výchovnou péči a zdravotní a sociální ochranu. Mateřské školy jsou určeny především pro děti zaměstnaných rodičů.
(2) Docházka do mateřské školy je nepovinná.
Školy všeobecně vzdělávací.
§ 3.
Základní všeobecné vzdělání.
(1) Základní všeobecné vzdělání je povinné a bezplatné.
(2) Poskytuje je osmiletá střední škola nebo prvních osm postupných ročníků jedenáctileté střední školy.
(3) Povinnost chodit do školy trvá osm let a začíná počátkem školního roku následujícího po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku.
§ 4.
Typy všeobecně vzdělávacích škol.
(1) Osmiletá střední škola poskytuje základní všeobecné vzdělání a připravuje pro povolání, odbornou školu nebo pro vyšší všeobecné vzdělání.
(2) Jedenáctiletá střední škola dává žákům v prvních osmi postupných ročnících základní všeobecné vzdělání a v posledních třech postupných ročnících vyšší všeobecné vzdělání a připravuje především pro studium na vysoké škole. Tyto poslední tři postupné ročníky jsou výběrové. Mohou být do nich přijímáni žáci, kteří úspěšně ukončili osmiletou střední školu nebo prvních osm postupných ročníků jedenáctileté střední školy.
(3) Kde nejsou podmínky pro zřízení střední školy, zřídí se prvních pět postupných ročníků, které se označují jako národní škola. Žáci, kteří úspěšně ukončili pátý postupný ročník národní školy, pokračují ve školní docházce v šestém postupném ročníku nejbližší střední školy.
(4) První postupný ročník všech typů všeobecně vzdělávací školy je ročník přípravný. Jeho úkolem je připravit děti na soustavné školní vzdělávání.
Odborné školy.
§ 5.
(1) Odborné vzdělání pro jednotlivá odvětví hospodářství, státní správy a kulturního života poskytují odborné školy, do kterých mohou být přijati absolventi osmileté střední školy nebo osmého postupného ročníku jedenáctileté střední školy. Odborné školy jsou výběrové.
(2) Odborně kvalifikované pracovníky pro potřeby důležitých odvětví našeho národního hospodářství připravují učiliště státních pracovních záloh. Jsou do nich přijímáni žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku a dosáhli potřebného všeobecného vzdělání.
(3) Žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku a nejsou zařazeni do učilišť státních pracovních záloh ani nepokračují ve