dnes je 16.4.2024

Input:

31/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při vývozu, platné do 30.6.1980

č. 31/1964 Zb.
[zrušené č. 42/1980 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 14. února 1964
o řízení při vývozu
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 1 a § 28 odst. 2 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, a podle § 5 odst. 1 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
§ 1
Obchodní vývozy prováděné podniky zahraničního obchodu
Při vývozu zboží, k němuž jsou oprávněny podniky zahraničního obchodu, postupují tyto podniky podle zvláštních předpisů1) .
Ostatní vývozy
§ 2
Vývoz věcných darů, stěhovaných svršků a jiných věcí k neobchodním účelům bez poskytnutí úhrady z ciziny je přípustný toliko na základě vývozního povolení uděleného příslušnou celnicí (celní odbočkou).
§ 3
Rozhodovat o žádostech o udělení vývozního povolení podle § 2 přísluší celnicím v Banské Bystrici, Bratislavě, Brně, Českých Budějovicích, Gottwaldově, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Košicích, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Prešově, Ústí nad Labem, Žilině a celním odbočkám v Nitře a Pardubicích2) .
§ 4
(1) Žádost o vývozní povolení lze podat jen na předepsaném tiskopise3) ; jedna žádost se může týkat pouze jediného případu vývozu.
(2) Na udělení vývozního povolení není právního nároku.
(3) Vývozní povolení je nepřenosné. Platí jeden měsíc ode dne vydání a v odůvodněných případech může být prodlouženo o další jeden měsíc.
§ 5
Vývozní povolení musí být předloženo celnici (celní odbočce), která má věci projednat při jejich výstupu do ciziny nebo před jejich podejem k dopravě do ciziny; celnice (celní odbočka) po celním projednání věcí vývozní povolení odebere nebo připojí k dopravní listině.
§ 6
Vývozní povolení může být nahrazeno z mimořádných důvodů zvláštním výměrem ministerstva zahraničního obchodu - ústřední celní správy.
§ 7
Vývoz zboží nebo věcí, na nějž se nevztahují ustanovení § 1 až 6 a § 10 této vyhlášky, je bez povolení ministerstva zahraničního obchodu zakázán.
§ 8
Za povolení vývozu se vybírá správní poplatek v případech stanovených zvláštními předpisy4) .
Společná a závěrečná ustanovení
§ 9
Tato vyhláška se nevztahuje na vývoz drahých kovů, drahokamů, perel a výrobků z nich, který je upraven devizovými předpisy5) .
§ 10
Bez povolení, kterého by jinak podle této vyhlášky bylo třeba, lze vyvážet zboží a věci uvedené v příloze.
§ 11
Je-li k vývozu některého zboží nebo věcí třeba povolení podle jiných předpisů (např. podle předpisů veterinárních, o ochraně kulturních památek apod.), musí být takové povolení - není-li stanoveno jinak - připojeno již k žádosti o povolení vývozu podle této vyhlášky.
§ 12
(1) Zrušují se:
a) vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 1277/1947 Ú. l., o kontrole vývozu zboží, ve znění vyhlášky ministerstva zahraničního obchodu č. 90/1049 Ú. l.;
b) vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 47/1954 Ú. l. (č. 62/1954 Ú. v.), o kontrole vývozu věcných darů a stěhovaných svršků.
(2) Dnem účinnosti této vyhlášky se ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 119/1948 Sb. zrušují dosud ne zrušená ustanovení dekretu presidenta republiky č. 113/1945 Sb., o úpravě, řízení a kontrole