dnes je 25.2.2024

Input:

31/1970 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky

31/1970 Zb.
[zrušené č. 160/1971 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 12. marca 1970
o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialisticke republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1) Sudcovia z ľudu okresných a krajských súdov sa zúčastňujú na výkone súdnictva ako volení zástupcovia pracujúceho ľudu.
(2) Sudcov z ľudu okresných a krajských súdov volia okresné národné výbory (národné výbory vykonávajúce ich pôsobnosť) na svojich plenárnych zasadnutiach tajným hlasovaním.
§ 2
(1) Počet sudcov z ľudu potrebných pre činnosť okresného súdu určí predseda okresného súdu.
(2) Počet sudcov z ľudu, ktorí sa majú zvoliť pre krajský súd, určí predseda krajského súdu; súčasne určí, koľko sudcov z ľudu sa má zvoliť jednotlivými okresnými národnými výbormi, ktorých územie leží v obvode krajského súdu.
§ 3
(1) Návrhy na kandidátov pre voľbu sudcov z ľudu podávajú spoločenské organizácie činné na pracoviskách a v miestach na podnet príslušného orgánu Národného frontu.
(2) Podmienky, ktoré musí splniť kandidát na funkciu sudcu z ľudu, určuje zákon.*) Návrh na voľbu sudcu z ľudu podáva príslušný orgán Národného frontu okresnému národnému výboru.
§ 4
Po zvolení zložia sudcovia z ľudu do rúk predsedu okresného národného výboru zákonom predpísaný sľub;**) po zložení sľubu vydá im okresný národný výbor osvedčenie o zvolení.
§ 5
(1) Sudcu z ľudu okresného alebo krajského súdu môže okresný národný výbor, ktorý ho zvolil, z funkcie odvolať. Sudcu z ľudu možno odvolať z funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, ak
a) závažným spôsobom porušuje svoje sudcovské povinnosti,
b) bez náležitých dôvodov po dlhší čas neplní svoje sudcovské povinnosti,
c) jeho zdravotný stav mu nedovoľuje riadne vykonávať sudcovské povinnosti.
(2) Návrh na odvolanie sudcu z ľudu z funkcie môže podať aj predseda súdu, na ktorom je sudca z ľudu činný. Ak návrh na odvolanie podáva orgán Národného frontu, treba pred rozhodnutím vyžiadať stanovisko predsedu súdu, na ktorom je sudca z ľudu činný.
(3) O odvolaní sudcu z ľudu rozhoduje okresný národný výbor na plenárnom zasadnutí tajným hlasovaním. Pred rozhodnutím o odvolaní z funkcie treba vyžiadať vyjadrenie od sudcu z ľudu, o odvolanie ktorého ide.
§ 6
(1) Sudcu z ľudu okresného alebo krajského súdu môže okresný národný výbor, ktorý ho zvolil, na jeho žiadosť z funkcie uvoľniť, ak sú pre to podmienky určené zákonom.*)
(2) Pred rozhodnutím okresného národného výboru treba vyžiadať stanovisko predsedu súdu, na ktorom je sudca z ľudu činný.
§ 7
Ak nie je možné bežne zabezpečiť obsadenie senátov sudcami z ľudu, vykoná okresný národný výbor voľbu ďalších sudcov z ľudu.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Klokoč v. r.
Dr. Colotka v. r.