dnes je 26.5.2024

Input:

310/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku, platné do 31.12.1953

č. 310/1948 Zb.
[zrušené č. 107/1953 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 23. prosince 1948,
kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku.
Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašuji připojené opatření Národní banky Československé ze dne 8. prosince 1948. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.
 
OPATŘENÍ
Národní banky Československé
o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému
majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku.
Národní banka Československá stanoví podle § 26 devisového zákona:
Čl. 1.
(1) Soupisu podle tohoto opatření podléhají pohledávky a jiné nároky (v dalším jen „pohledávky“), které v důsledku ustanovení části I. čl. 6 dohody o německých reparacích ze dne 21. prosince 1945, č. 150 Sb. z r. 1947, zatěžují bývalý říšskoněmecký majetek nalézající se na území republiky Československé, a to:
1. dlužné daně, dávky a poplatky,
2. břemena a správní výlohy,
3. jiná věcná břemena váznoucí na určitých kusech bývalého říšskoneměckého majetku,
4. smluvní nároky z jakéhokoliv důvodu vzniklé proti bývalým říšskoneměckým vlastníkům tohoto majetku, i když nejsou knihovně zajištěny.
(2) Bývalým říšskoneměckým majetkem podle odstavce 1 se rozumí majetek jakéhokoliv druhu (na př. nemovitosti, movitosti, pohledávky, majetková práva, účasti atd.), který před konfiskací byl přímým nebo nepřímým vlastnictvím Německé říše, osob veřejného práva podle říšskoneměckého práva nebo jiných říšskoneměckých právnických a fysických osob včetně jejich podniků, ústavů a fondů (v dalším jen „říšskoneměcké osoby“).
(3) Za říšskoneměcký majetek podle tohoto opatření se nepovažuje:
a) majetek, který byl 16. září 1938 ve vlastnictví Československé republiky nebo československých příslušníků (fysických a právnických osob);
b) majetek, který byl ve vlastnictví osoby, která byla příslušníkem státu, jehož území bylo okupováno nebo anektováno Německem, nebo státu, který vstoupil do války s Německem, pokud tato osoba byla příslušníkem tohoto státu již v době jeho okupace, anexe nebo vstupu do války a pokud v téže době ani nebyla příslušníkem Německa, ani nezískala německou státní příslušnost sňatkem,
c) majetek, který byl získán na území republiky Československé během okupace říšskoneměckými osobami uvedenými v odstavci 2 bez úplaty (s výjimkou dědictví), za říšské marky nebo za jiné hodnoty opatřené pod tlakem okupace.
(4) Pohledávky uvedené v čl. 1, odst. 1 se hlásí jmenovitou hodnotou se vším příslušenstvím (úroky, úroky z prodlení a pod.) podle stavu ke dni 9. května 1945, i když pohledávka byla po tomto dni jakýmkoliv způsobem vyrovnána.
Čl. 2.
(1) Hlášením jsou povinny osoby fysické a právnické, které jsou věřiteli nebo oprávněnými z pohledávek uvedených v čl. 1, odst. 1,