dnes je 21.5.2024

Input:

312/1948 Sb., Zákon o organisaci státních lesů a statků, platné do 31.12.1951

č. 312/1948 Zb.
[zrušené č. 124/1951 Zb.]
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1948
o organisaci státních lesů a statků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Zřízení a právní povaha.
§ 1.
Zřízení.
(1) Z dosavadního podniku „Státní lesy a statky“ zřídí vláda nařízením státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků (dále jen „podniky“) za tím účelem, aby spravovaly národní lesní a zemědělský majetek s přidruženými závody, zvelebovaly lesní a polní hospodářství ve státě a poskytovaly malým a a středním rolníkům podporu a pomoc.
(2) Jiný státní lesní a zemědělský majetek, lesní a zemědělský majetek získaný podle předpisů konfiskačních a podle zákonů o pozemkových reformách a ze zůstatkových podstat zemí, jakož i části majetkových podstat národních podniků, u nichž není národohospodářsky žádoucno, aby jich bylo nadále využito v rámci dosavadního začlenění, může ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí a s příslušným ministrem začleniti do podniků zřízených podle tohoto zákona.
(3) Ministr zemědělství může v dohodě s ministrem financí vyjmouti z podniků jednotlivé majetkové části a práva, nepotřebuje-li jich podnik nezbytně ke svému provozu, a přenechati je v dohodě s příslušným ministrem k začlenění do podniků, ústavů nebo zařízení, která tomuto ministru přísluší zřizovati, anebo i svazkům lidové správy.
(4) Podniky vstupují v práva a závazky, které patřily do dne zřízení podniků nebo do dne začlenění k převzatým nebo začleněným majetkovým podstatám, pokud ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí a věcně příslušným ministrem nestanoví jinak.
(5) Zřizujíc podniky určí vláda jejich firmu, sídlo a předmět jejich podnikání. Rovněž může nařízením změniti sídlo nebo předmět podnikání podniků, jednotlivé podniky zrušiti nebo sloučiti, po případě zříditi nové podniky a určiti jim firmu, sídlo a předmět podnikání.
(6) Ministerstvo zemědělství vyhlásí v Úředním listě, které majetkové podstaty (odstavec 2) se začleňují do podniků.
(7) Majetek a fondy, určené k sociální, kulturní a zdravotní péči, nesmějí býti odňaty svému určení.
§ 2.
Právní povaha.
(1) Podniky jsou majetkem státu podle dalších ustanovení. Jsou právnickými osobami a platí pro ně ustanovení o obchodnících plného práva.
(2) Podniky se zapisují jako firma jednotlivce do obchodního (firemního) rejstříku u soudu, vykonávajícího pravomoc ve věcech obchodních, v jehož obvodu má podnik sídlo.
(3) Podniky jsou povinny užívati ve firmě označení „národní podnik“ v nezkráceném znění.
(4) Knihovní soud zapíše přechod vlastnictví a jiných práv k majetkovým podstatám na podnik na jeho návrh s odvoláním na tento zákon. Toto ustanovení platí obdobně o vyznačení přechodu práv v jiných úředních rejstřících a seznamech.
§ 3.
Oprávnění podniků.
Podniky nepotřebují oprávnění, která by jinak byla nutná k provozování činnosti podle jejich předmětu podnikání podle ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) nebo jiných živnostensko-právních předpisů. Podnik oznámí předmět takového podnikání úřadu (§ 145 ž. ř. a § 242 ž. z.), který jej vyznačí ve zvláštním oddílu