dnes je 25.7.2024

Input:

313/1948 Sb., Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu, platné do 19.6.1966

č. 313/1948 Zb.
[zrušené č. 36/1966 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o vázaných stavebninách a jejich přídělu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vázané stavebniny.
(1) Vázanými stavebninami, tvořícími stavební kontingent podle tohoto zákona (§ 2, odst. 1), jsou hmoty a výrobky určené k vestavění a k provádění stavebních prací a k pomocným pracím stavebním, nebo potřebné k provádění řemeslných prací pro stavebnictví, které za takové prohlásí ministerstva průmyslu, vnitřního obchodu a techniky a, pokud jde o dřevo, též ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listu.
(2) Způsobem uvedeným v odstavci 1 lze vázanost stavebnin též omezit nebo zrušit.
(3) Vázaných stavebnin lze nabýti jen, byly-li přiděleny příslušným úřadem nebo orgánem.
§ 2.
Stavební kontingent.
(1) Stavební kontingent tvoří hmoty a výrobky, které budou podle § 1 prohlášeny za vázané stavebniny.
(2) Stavební kontingent se dělí na:
a) kontingent pro stavební výrobu a
b) kontingent při udržování staveb.
(3) Generální sekretariát Hospodářské rady (§ 5 dekretu presidenta republiky ze dne 25. srpna 1945, č. 63 Sb., o Hospodářské radě) určuje stavební kontingent ve vhodných obdobích, zpravidla čtvrtletních (kontingentní období), podle skutečného stavu výroby vázaných stavebnin a případného dovozu, přihlížeje k prováděcím plánům jednotného hospodářského plánu. Vázané stavebniny, tvořící stavební kontingent, odevzdá ministerstvo průmyslu a, pokud jde o dřevo, ministerstvo zemědělství ministerstvu techniky.
(4) Stavební kontingent spravuje ministerstvo techniky. Ministr techniky odpovídá za hospodárné využití vázaných stavebnin a za to, že jich bude použito k řádnému splnění úkolů prováděcích plánů stavební výroby.
§ 3.
Kontingent pro stavební výrobu.
(1) Kontingent pro stavební výrobu rozděluje ministerstvo techniky v dohodě s generálním sekretariátem Hospodářské rady a za účasti dotčených ministerstev a zástupců svazků lidové správy, které určí ministerstvo vnitra, na dílčí kontingenty pro jednotlivé obory stavební výroby, a to podle podílů jejich výrobních plánů v prováděcím plánu stavební výroby. Obory stavební výroby jsou:
1. stavební výroba prováděná Československými stavebními závody, národním podnikem,
2. stavební výroba prováděná jinými národními podniky,
3. stavební výroba prováděná státní správou,
4. stavební výroba prováděná komunálními stavebními podniky,
5. stavební výroba prováděná družstevními stavebními podniky,
6. stavební výroba prováděná soukromými stavebními podniky.
(2) Ministerstvo techniky může v dohodě s generálním sekretariátem Hospodářské rady a za účasti dotčených ministerstev a zástupců svazků lidové správy, které určí ministerstvo vnitra, činiti přesuny v těchto dílčích kontingentech, potřebné k řádnému splnění úkolů prováděcích plánů stavební výroby.
(3) Ministr techniky může nařízením v dohodě se zúčastněnými ministry přenésti správu dílčích kontingentů pro jednotlivé obory stavební výroby a pro jednotlivá území na jiné úřady nebo orgány a určiti rozsah jejich oprávnění a způsob správy dílčích kontingentů.
(4) Ministerstvo techniky