dnes je 19.7.2024

Input:

315/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků

č. 315/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. prosince 1948,
jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 312 Sb., o organisaci státních lesů a statků:
§ 1.
Zřízení podniků.
Dnem 1. ledna 1949 se zřizují tyto státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků (dále jen „podniky“):
1. Československé státní lesy, národní podniky, se sídlem v Praze,
2. Československé státní statky, národní podnik, se sídlem v Praze.
§ 2.
Majetková podstata.
Majetkovou podstatu podniků tvoří majetkové podstaty dosavadního podniku Státní lesy a statky; ministr zemědělství určí, které části těchto majetkových podstat připadnou jednotlivým podnikům.
§ 3.
Předmět podnikání.
(1) Československé státní lesy, národní podnik, provozuje lesní hospodářství a přidružené závody lesní k zužitkování lesní výroby a podstaty půdy vyjma vyhrazené nerosty.
(2) Československé státní statky, národní podniky, provozuje polní a rybniční hospodářství a přidružené závody k statkovému zužitkování rostlinné a živočišné výroby a podstaty půdy vyjma vyhrazené nerosty.
(3) Podniky mohou vykonávati nebo obstarávati samostatně všechny práce a pomocné úkony, jež slouží úkolům podle odstavců 1 a 2, jakož i vyvíjeti činnosti, jež souvisí s jejich provozem.
§ 4.
Závěrečné ustanovení.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Ďuriš v. r.