dnes je 25.7.2024

Input:

316/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky

č. 316/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1948,
kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 4 a § 9, odst. 1 a 3 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky (dále jen „zákon“):
HLAVA PRVNÍ.
Stanovy Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky.
Oddíl I.
Ustanovení základní.
§ 1.
(1) Firma Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky (dále jen „Ústředí“) zní:
„Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsané společenstvo s ručením obmezeným“.
(2) Sídlem Ústředí je Praha; Ústředí může zříditi potřebný počet odštěpných závodů.
§ 2.
Ústředí přísluší:
1. výhradní právo vykupovati zemědělské výrobky od pěstitelů a chovatelů, od jiných osob, které jich nabyly od pěstitelů nebo chovatelů ke splnění závazků (propachtovatelů, zaměstnanců, výměnkářů), jakož i od dovozců, a právo je zcizovati na vnitřním trhu,
2. říditi po stránce hospodářské výkup, skladování, opracování, zpracování, oběh a rozdělování zemědělských výrobků v rozsahu a způsobem, které stanoví ministerstvo výživy, pokud jde o krmiva, ministerstvo výživy v dohodě s ministerstvem zemědělství, a pokud jde o osiva, semena, sádě a užitková zvířata, ministerstvo zemědělství,
3. spolupůsobiti při plánování výroby a spotřeby, při tvorbě cen zemědělských výrobků, při plánování a provádění jejich dovozu a vývozu,
4. nakupovati a prodávati na vnitřním trhu potřeby pro provoz a udržování zemědělských závodů, jakož i podniků členů Ústředí v rozsahu stanoveném ministerstvem vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvy výživy a zemědělství,
5. prováděti výrobní a distribuční činnost v rozsahu vyplývajícím z ustanovení § 11, odst. 1 zákona,
6. vyvíjeti činnost podle pověření uvedeného v § 3, odst. 3 zákona.
§ 3.
Ústředí je povinno vykoupiti nebo zajistiti výkup zemědělských výrobků, na něž se vztahuje jeho působnost, pokud
a) je zemědělství vyrobí v rámci jednotného hospodářského plánu,
b) je zemědělci nabídnou Ústředí nebo osobám, které Ústředí výkupem pověří,
c) množství nabídnuté podle písm. b) odpovídá rozsahem smlouvám o pěstování a dodávce a povinnostem uloženým opatřeními v řízení vyživovacího hospodářství (t. zv. kontingenty),
d) jsou splněny podmínky stanovené pro jejich dodávku.
Oddíl II.
Členství.
§ 4.
Členy Ústředí se mohou státi družstva, národní podniky, komunální podniky a jiné právnické osoby, jejichž činnost spadá do působnosti Ústředí nebo má k ní vztah.
§ 5.
(1) Osoby, jež jsou členy útvarů uvedených v § 11, odst. 1, č. 1 až 12 zákona, pokud jsou u nich splněny podmínky uvedené v § 4, nabývají členství bez členské přihlášky dnem, kdy příslušný útvar vplyne do Ústředí. Představenstvo zjistí nejpozději do tří měsíců od tohoto vplynutí, které osoby se takto staly členy Ústředí, a zpraví je o tom; rovněž zpraví členy útvarů uvedených v § 11, odst. 1, č. 1 až 12 zákona, o nichž má za to, že podmínky uvedené v § 4 nesplňují.
(2) Osoby, jež nenabývají členství již podle odstavce 1, mohou se o ně ucházeti písemnou přihláškou,