dnes je 25.7.2024

Input:

32/1945 Sb., Vládní nařízení o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945

č. 32/1945 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. srpna 1945
o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o ochraně státu :
§ 1.
(1) Vyžaduje-li toho zabezpečení včasného provedení nutných zemědělských prací v roce 1945, mohou býti potřebné pracovní síly přiděleny podle ustanovení tohoto nařízení.
(2) Místní národní výbor (místní správní komise) oznámí k návrhu místní organizace Jednotného svazu českých zemědělců, je-li taková organisace v místě ustavena, krátkou cestou příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce (pobočce) počet pracovních sil, které na volném pracovním trhu nemohou býti obstarány, a to odděleně síly mužské a síly ženské.
§ 2.
(1) Aby mohl býti sestaven seznam osob, které by podle § 1 mohly býti na práci přiděleny, jsou povinni hlásiti se do 5 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení všichni muži ve věku od 16 do 55 let a všechny ženy ve věku od 16 do 45 let, pokud nejsou z této povinnosti vyňati podle ustanovení § 3.
(2) Hlášení děje se u místního národního výboru (místní správní komise) a v místech, kde jest sídlo okresního úřadu ochrany práce (pobočky), u tohoto úřadu.
(3) Místní národní výbory (místní správní komise) předloží jimi sestavené seznamy přihlásivších se osob neprodleně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce (pobočce). Seznamy musí obsahovati jméno a příjmení, data narození, národnost a bydliště hlásících se osob, u žen údaje, zda jsou vdané, stáří dětí a o kolik rodinných příslušníků pečují.
§ 3.
Z povinnosti hlášení podle předcházejícího paragrafu jsou vyňaty :
a) osoby, které jsou ve stálém pracovním poměru, skutečně pracují a podléhají povinnému nemocenskému pojištění;
b) osoby v zemědělství plně zaměstnané, dále osoby, které provozují samostatnou, úřadem schválenou životnost nebo svobodné povolání, jakož i osoby, které konají vojenskou, po případě bezpečnostní službu;
c) osoby, které se po 1. dubnu 1945 vrátily z vězení nebo koncentračních táborů a které byly vězněny z důvodů politických, národnostních nebo rasových;
d) posluchači a absolventi vysokých škol, kteří navštěvují přednášky nebo se připravují ke zkouškám a studující nebo absolventi středních a odborných škol, připravující se ke zkouškám;
e) ženy os 3. měsíce těhotenství a osoby, které pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu jsou trvale nezpůsobilé k práci a mohou tuto skutečnost doložiti vysvědčením úředního lékaře, po případě jiným úředním dokladem;
f) ženy, které vedou domácnost a při tom pečují alespoň o jedno dítě do 15 let nebo nejméně o dva příslušníky rodiny, kteří jsou vyňati z povinnosti hlášení podle tohoto paragrafu;
g) přednostové a členové cizích zastupitelských úřadů a příslušníci jejich rodin.
§ 4.
(1) Okresní úřad ochrany práce (pobočka) přidělí k pracím, uvedeným v § 1, výměrem osoby, které jsou způsobilé k zemědělským pracím. V případě pochybnosti posoudí otázku způsobilosti lékař úřadu ochrany práce nebo jiný úřední lékař.
(2) Výměr může se týkati jednotlivé osoby nebo