dnes je 26.2.2024

Input:

32/1946 Sb., Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů

č. 32/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 19. února 1946
o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl první.
PŘEDPISY PRO CELÝ STÁT.
§ 1.
Pro poplatky, daň z obohacení, daň z obchodu s cennými papíry, daň dopravní, dávku z telefonních poplatků, dávku z jízdného za osobní dopravu na drahách a pro dávky za úřední úkony ve věcech správních platí výlučně právní předpisy československého státu vydané do 29. září 1938 včetně a v době od 5. května 1945 s výjimkami a změnami uvedenými v dalších ustanoveních tohoto zákona (§ 2 až 25).
§ 2.
Pevné poplatky.
(1) Sazby pevných kolkových poplatků platné v den 29. září 1938 se zvyšují: z 50 h a z 1 Kčs na 2 Kčs, z 3 Kčs na 8 Kčs, z 5 Kčs na 12 Kčs, z 8 Kčs na 20 Kčs, z 10 Kčs na 25 Kčs, z 15 Kčs na 40 Kčs, z 20 Kčs na 50 Kčs, z 30 Kčs na 75 Kčs a z 50 Kčs na 125 Kčs.
(2) Poplatky podle § 6 zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 54 Sb., kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty), se zvyšují na 1500,- Kčs.
(3) Poplatek z poštovních průvodek a z lístků o přepravě zavazadel a spěšnin na železnicích všeho druhu činí 1 Kčs.
(4) Zvýšení podle odstavce 1 se nevztahuje na poplatky ze směnek a listin jim podle § 13 zákona ze dne 23. března 1928, č. 48 Sb., o směnečném poplatku, na roveň postavených, na poplatky z legitimací na sníženou a volnou jízdu na drahách, na poplatky soudní, na poplatky v řízení před nejvyšším správním soudem, na Slovensku mimo to na poplatky z dobytčích pasů a rybářských lístků. Ustanovení odstavce 1 nelze také užíti na poplatky upravené následujícími paragrafy tohoto zákona.
(5) Zpoplatnění přepravy balíků, zavazadel a zboží jinými dopravními prostředky než poštou a železnicí bez ohledu na listinné osvědčení, ve stejné výši a podle stejných zásad jako v přepravě poštovní a železniční upraví vláda nařízením, kterým se stanoví též způsob dozoru a forma pomůcek potřebných k jeho provádění (listin, záznamů a pod.).
(6) Ministr financí se zmocňuje, aby vydal vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení předpisy o způsobu zapravení kolkových poplatků; pokud jde o poplatky z listin o železniční a poštovní přepravě nákladů (nákladních listů, přepravních lístků atp.) a stvrzenek o převzetí k dopravě nebo o přijetí zásilky přepravené (zavazadlových lístků, návěští a odběrných listů atp.), budou tyto předpisy vydány v dohodě s ministrem dopravy a ministrem pošt. Tytéž předpisy pro Slovensko budou vydány také v dohodě s pověřencem financí, po případě s pověřenci dopravy a veřejných prací a pošt a telegrafů vyhláškou v Úředním Věstníku.
§ 3.
Svědecké zápisy. (Pamětní protokoly.)
(1) Uzavřely-li smluvní strany před jedním nebo několika svědky ústně smlouvu (právní jednání - v dalším jen smlouva) o předmětu, jehož hodnota převyšuje 5000,- Kčs, nebo prohlásily-li před nimi, že uzavřely ústně takovou smlouvu již dříve, pokládá se zápis o obsahu smlouvy podepsaný svědkem nebo svědky za listinu o smlouvě, a to bez rozdílu, zdali zápis je v rukou jedné ze smluvních stran či osoby třetí.
(2) Obsahuje-li takový zápis osvědčení o splnění