dnes je 16.4.2024

Input:

32/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky

č. 32/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. února 1949
jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, a podle zákona ze dne 14. února 1947, č. 31 Sb., o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy:
Čl. I.
Vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky), ve znění vládního nařízení ze dne 20. dubna 1948, č. 89 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2, odst. 5 se vypouští citace „(§ 3, č. 2)“.
2. § 3 zní:
„(1) Osidlovací úřad může na návrh místního národního výboru naložiti podle tohoto nařízení i s takovým domem, který plně nevyhovuje ustanovením § 2, nemá-li, nehledíc k obytným místnostem v podkroví a suterénu, více než dva byty s příslušenstvím. Zejména může býti za rodinný domek uznán i domek s malými byty, u něhož roční nájemné z bytu nebo bytů převyšuje částky uvedené v § 2, odst 1, a domek s byty, u nichž podlahová plocha obytných místností přesahuje 80m2.
(2) Za rodinný domek může býti uznán i takový dům, který je nedostavěn nebo pobořen nebo poškozen, dá se však uvésti do stavu vyhovujícího ustanovením odstavce 1 nebo ustanovením § 2.“
3. § 8, odst. 1 zní:
„Přejímací cenou domku je jeho základní cena, snížená nebo zvýšená podle § 18. Základní cenou domku je odhadní hodnota domku, vypočtená podle ustanovení § § 9 až 16, s případnou přirážkou podle § 17.“
4. V § 8, odst. 2 se slova „Přejímací cena“ nahrazují slovy „Odhadní hodnota“.
5. V tabulkách uvedených v § 9, odst. 1 a 2 se u oblasti VI nahrazuje citace „ (odstavec 4)“ citací „(odstavec 5)“.
6. Dosavadní ustanovení § 13 se označuje jako odstavec 1 a za tento odstavec se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) K odhadní hodnotě domků uvedených v § 3 lze stanoviti přirážku do výše 30%.“
7. § 15 se vypouští, § 16 se označuje jako § 15, při čemž se citace „(§ 3, č. 5)“ nahrazuje citací „(§ 3, odst. 2)“ a § 17 se označuje jako § 16.
8. Za § 16 se vkládá nový § 17, který zní:
㤠17.
Základní cena domku.
(1) U domků přidělovaných osobám, které jsou zaměstnanci v soukromoprávním nebo veřejnoprávním pracovním (služebním) poměru nebo příjemci odpočivných (zaopatřovacích) platů nebo důchodci podle předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění nebo podle zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, je základní cenou domku jeho odhadní hodnota (§ 8, odst. 1) za předpokladu, že tyto osoby nevykonávají povolání, které odůvodňuje přirážku podle odstavce 2 nebo 3.
(2) U domků přidělovaných osobám, které provozují svobodné povolání nebo jsou drobnými výrobci, je základní cenou domku jeho odhadní hodnota, zvýšená o přirážku ve výši 50%. Drobnému výrobci, který provozuje živnost v obci, zařazené podle ustanovení § 9, odst.