dnes je 21.4.2024

Input:

32/1965 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, platné do 31.12.2001

č. 32/1965 Zb.
[zrušené č. 437/2004 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů
ze dne 1. dubna 1965
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti, Státní úřad sociálního zabezpečení a Ústřední rada odborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 27 odst. 2 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, a k provedení § 444 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.):
§ 1
Základní ustanovení
Bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením na zdraví (dále jen „poškození na zdraví“) se odškodňují jednorázově.
Odškodnění za bolest
§ 2
(1) Odškodnění za bolest se poskytuje za bolesti způsobené poškozením na zdraví, jeho léčením nebo odstraňováním jeho následků, a to podle zásad a sazeb stanovených v příloze k této vyhlášce. Odškodnění za bolest musí být přiměřené povaze poškození na zdraví a průběhu léčení.
(2) Odškodnění za bolest nenáleží:
a) za jednoduché duševní reakce na postižení organismu, které jsou přechodného rázu.
b) za změny v organismu, které jsou tak krátkodobé, že není třeba je léčit, popřípadě je nelze ani objektivně zjistit,
c) za bolest budoucí (následnou) a za bolest vznikající ze změn předtím již existujících.
(3) Bolest se neodškodňuje, nedosáhne-li úhrnné hodnocení bolesti z téhož poškození na zdraví alespoň třiceti bodů.
(4) Odškodněním za bolest se neodškodňují ztráty na výdělku.
§ 3
(1) Není-li některé poškození na zdraví uvedeno v sazbách připojených k této vyhlášce, použije se sazby za jiné poškození, s nímž je lze po stránce bolesti nejspíše srovnávat.
(2) Provede-li se po skončení léčení operace, která má příčinu v poškození na zdraví, náleží další odškodnění za bolest jako za poškození, se kterým lze tuto operaci nejspíše srovnávat.
Odškodnění za ztížení společenského uplatnění
§ 4
(1) Ztížení společenského uplatnění se odškodňuje, jestliže poškození na zdraví má prokazatelně nepříznivé důsledky pro životní úkony poškozeného, pro uspokojování jeho životních a společenských potřeb nebo pro plnění jeho společenských úkolů (dále jen „následky“). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.
(2) Odškodnění za ztížení společenského uplatnění nenáleží:
a) za poškození přechodného rázu, které vede jen k dočasnému ztížení společenského uplatnění; za takové poškození se považuje i nepříznivý zdravotní stav, s jehož zlepšením lze podle poznatků lékařské vědy počítat v době kratší jednoho roku,
b) za menší jizvy, drobné kosmetické vady a chorobné změny lehčího rázu, které nemohou vést k výraznějšímu omezení společenského uplatnění.
(3) Ztížení společenského uplatnění se neodškodňuje, nedosahuje-li úhrn následků z téhož poškození na zdraví alespoň