dnes je 7.12.2023

Input:

320/1948 Sb., Zákon o územní organisaci krajských a okresních soudů, platné do 31.12.1952

č. 320/1948 Zb.
[zrušené č. 66/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1948
o územní organisaci krajských a okresních soudů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Krajské soudy.
(1) Sídla krajských soudů jsou v sídlech krajských národních výborů; obvody krajských soudů jsou obvody krajských národních výborů.
(2) Ministr spravedlnosti může odchylkou od ustanovení odstavce 1 nařízením stanoviti sídlo krajského soudu v místě mimo sídlo krajského národního výboru.
§ 2.
Okresní soudy.
(1) Sídla a obvody okresních soudů, po případě okresních soudů s pravomocí výhradně ve věcech civilního soudnictví obecného nebo trestních, jsou shodné se sídly a obvody okresních národních výborů, po případě obvody místních národních výborů, které vykonávají působnost okresních národních výborů.
(2) Ministr spravedlnosti se zmocňuje, aby nařízením
1. stanovil sídla a obvody okresních soudů podle uvedené zásady,
2. odchylkou od této zásady stanovil sídla okresních soudů v místech mimo sídlo okresního národního výboru a zřizoval okresní soudy s působností pro dva nebo více obvodů okresních národních výborů (místních národních výborů, které vykonávají působnost okresních národních výborů), nebo pro jejich části.
§ 3.
Změny, jež nastanou podle tohoto zákona v územní organisaci krajských a okresních soudů, platí obdobně pro územní organisaci úřadů veřejné žaloby.
§ 4.
Občanské věci právní a věci trestní, ve kterých nebylo do dne počátku účinnosti tohoto zákona řízení u krajských a okresních soudů skončeno, postoupí se, je-li toho třeba, bez návrhu stran věcně a místně příslušnému soudu.
§ 5.
Zrušují se všechny předpisy, které odporují ustanovením tohoto zákona. Zrušují se zejména:
1. nařízení ministrů vnitra, spravedlnosti a financí z 21. dubna 1854, č. 103 a 104 ř. z., a z 9. října 1854, č. 274 ř. z., o politické a soudní organisaci markrabství moravského, vévodství horno- a dolnoslezského a království českého,
2. zákon z 11. června 1868, č. 59 ř. z., o organisaci okresních soudů,
3. zákon z 26. dubna 1873, č. 62 ř. z., o postupu při změnách v obvodech sborových soudů I. stolice.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem, který stanoví ministr spravedlnosti nařízením; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v.r.
Dr. John v.r.
Zápotocký v.r.
Dr. Čepička v.r.