dnes je 21.7.2024

Input:

322/1948 Sb., Zákon o advokacii (advokátní řád), platné do 31.12.1951

č. 322/1948 Zb.
[zrušené č. 114/1951 Zb.]
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1948
o advokacii
(advokátní řád).
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úkoly advokacie.
Advokáti jsou povinni přispívat k zachování a upevnění lidově demokratického právního řádu a napomáhat státním orgánům při provádění zákonů; činí tak poskytováním právní pomoci stranám, zejména udílením právních porad, sepisováním právních listin, zastupováním stran a činností před soudy a před jinými veřejnými orgány.
Výkon advokacie.
§ 2.
(1) Advokáti vykonávají advokacii pouze v krajských sdruženích advokátů (§ 8) podle dalších ustanovení tohoto zákona.
(2) Za člena krajského sdružení advokátů může být přijat jen československý občan spolehlivý, oddaný lidově demokratickému zřízení, který prokáže předepsanou odbornou způsobilost.
(3) Advokát nesmí vykonávat jiné placené zaměstnání kromě vědecké činnosti.
§ 3.
(1) Odmítnout zastupování strany může advokát jen ze závažných důvodů. Nenalezne-li strana advokáta, který by převzal její zastoupení, určí jí na její žádost advokáta krajské sdružení advokátů.
(2) Advokát může vypovědět zmocnění jen ze závažných důvodů. Musí však zastupovat stranu ještě po 15 dnů poté, kdy byla o výpovědi zpravena, pokud je toho třeba, aby neutrpěla právní újmy.
§ 4.
(1) Advokát je povinen plnit náležitě a poctivě převzaté úkoly a zachovávat mlčenlivost o věcech, které mu byly svěřeny, pokud ho strana tohoto závazku nezprostila.
(2) Advokát není povinen vypovídat u soudu nebo jiného veřejného orgánu o svěřených věcech, leč by ho ministr spravedlnosti z důležitého státního zájmu zprostil závazku mlčenlivosti.
(3) Povinnosti zachovávat mlčenlivost nemůže se advokát dovolávat, jde-li o čin trestný podle zákona ze dne 6. října 1948, č. 231 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, stran kterého má každý občan zákonnou povinnost oznámit jej bezpečnostnímu úřadu.
§ 5.
Advokát je povinen pokusit se o smír mezi stranami, dříve než se obrátí na soud nebo jiný veřejný orgán.
§ 6.
Přestane-li advokát zastupovat stranu, je povinen uschovávat spisy po dobu pěti let počítaných ode dne, kdy skončil svou činnost ve věci, o kterou jde; z takových spisů musí však straně na požádání vydat listiny, které mu byly stranou nebo pro ni odevzdány anebo které sám pro stranu na její náklad pořídil.
§ 7.
(1) Sazby za výkon advokátů stanoví ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem sociální péče nařízením.
(2) Advokát i strana, pro kterou byl činný, mají právo žádat na soudu, aby určil odměnu a náklady; rozhodne o tom v nesporném řízení obecný soud advokáta.
Organisace advokacie.
§ 8.
V sídle krajského soudu se zřizuje krajské sdružení advokátů (dále jen krajské sdružení). Ministr spravedlnosti může určit, že se zřizuje jen jedno krajské sdružení pro dva nebo více krajů, vyžaduje-li toho veřejný zájem. Z téhož důvodu může ministr spravedlnosti krajská sdružení slučovat.
§ 9.
Krajské sdružení řídí výkon advokacie ve svém obvodě, vydává k tomu závazné směrnice a dohlíží na jich zachovávání.
§ 10.
Orgány krajského sdružení jsou:
a) členská schůze;
b) výbor;
c) předseda.
§ 11.
Organisaci a