dnes je 5.3.2024

Input:

323/1948 Sb., Zákon, jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují předpisy o přípravné službě soudcovské, platné do 6.5.1953

č. 323/1948 Zb.
[zrušené č. 33/1953 Zb.]
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1948,
jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Odborná justiční zkouška.
§ 1.
(1) K odborné justiční zkoušce (dále jen „zkouška“) mohou býti připuštěni
a) soudcovští čekatelé,
b) úředníci (čekatelé) v kategorii úředníků právní služby u finančních prokuratur,
c) advokátní koncipienti a
d) kandidáti notářství (veřejného notářství).
(2) Podmínkou připuštění ke zkoušce je, že kandidát vykonal nebo nejpozději do dne ústní zkoušky vykoná předepsanou právní praxi (§ 2).
§ 2.
(1) Právní praxe předepsaná pro připuštění ke zkoušce je dvouletá a rozumí se jí
a) u soudcovského čekatele přípravná služba soudcovská,
b) u úředníka (čekatele) v kategorii úředníků právní služby u finančních prokuratur právní služba u finanční prokuratury,
c) u advokátního koncipienta právní služba u advokáta a
d) u kandidáta notářství (veřejného notářství) právní služba u notáře (veřejného notáře).
(2) Jednotlivé druhy právní praxe uvedené v odstavci 1 se pro právní praxi předepsanou pro připuštění ke zkoušce navzájem započítávají.
(3) Doba, po kterou nebyla právní praxe konána z důvodu nemoci, dovolené, vojenské služby za branné pohotovosti státu, povinného cvičení ve zbrani (cvičení služebního) nebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, počítá se do předepsané právní praxe, pokud nepřesahuje celkem 6 měsíců. Započtení další doby takto ospravedlněné nepřítomnosti až do výměry jednoho roku může povoliti ministerstvo spravedlnosti, a to pokud jde o úředníky (čekatele) v kategorii úředníků právní služby u finančních prokuratur v dohodě s ministerstvem financí.
§ 3.
(1) Zkouškou se zjišťuje, zda kandidát vykazuje odborné vědomosti potřebné k vykonávání úřadu soudce z povolání, advokacie nebo úřadu notáře (veřejného notáře) v souladu se zásadami lidově demokratického zřízení.
(2) Zkouška je písemná a ústní a koná se v jazyku českém nebo slovenském.
§ 4.
(1) Pro výkon zkoušek se zřizují při ministerstvu spravedlnosti a při pověřenectvu spravedlnosti komise pro odborné justiční zkoušky (dále jen „komise“).
(2) Předsedu, jeho náměstky a další členy komise jmenuje ministr spravedlnosti na funkční období tří roků. Ministr spravedlnosti může odvolati členy komise i před uplynutím funkčního období, nekonají-li řádně své povinnosti nebo z jiných závažných důvodů.
§ 5.
(1) O žádosti za připuštění ke zkoušce rozhoduje předseda komise.
(2) Z rozhodnutí, kterým bylo odepřeno připuštění ke zkoušce, lze se do 15 dnů od jeho doručení odvolati k ministerstvu spravedlnosti.
§ 6.
Zkoušky se konají před pětičlenným zkušebním senátem, který se skládá z předsedy a čtyř zkušebních komisařů jako přísedících.
§ 7.
(1) Zkušební senát může uznati kandidáta při zkoušce způsobilým nebo nezpůsobilým.
(2) Kandidát, který byl uznán nezpůsobilým, může se podrobiti opravné zkoušce.
(3) Kandidát, který byl při opravné zkoušce dvakrát uznán nezpůsobilým, nesmí zkoušku již opakovat. V