dnes je 26.5.2024

Input:

324/1948 Sb., Nařízení, jímž se vydávají podrobné předpisy o odborné justiční zkoušce, platné do 6.5.1953

č. 324/1948 Zb.
[zrušené č. 33/1953 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 31. prosince 1948,
jímž se vydávají podrobné předpisy o odborné justiční zkoušce.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 11 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 323 Sb., jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské:
§ 1.
Předměty odborné justiční zkoušky (dále jen „zkouška“) jsou
a) politická nauka (marxismus-leninismus),
b) ústavní právo a základy práva správního a finančního,
c) soukromé právo,
d) civilní právo procesní,
e) trestní právo hmotné a procesní.
§ 2.
(1) Komise pro odborné justiční zkoušky (dále jen „komise“) se skládá z předsedy, dvou náměstků a z potřebného počtu dalších členů, jmenovaných pro jednotlivé předměty zkoušky z řad pracujících občanů, kteří vykazují zvláštní odborné znalosti z oboru některého zkušebního předmětu, zejména ze soudců z povolání, konceptních pragmatikálních úředníků úřadů veřejné žaloby, úředníků právní služby ministerstva (pověřenectva) spravedlnosti, úředníků právní služby finančních prokuratur, advokátů a notářů (veřejných notářů).
(2) Předsedu komise a jeho náměstky jmenuje ministr spravedlnosti buď ze soudců z povolání nebo z konceptních pragmatikálních úředníků úřadů veřejné žaloby nebo z úředníků právní služby ministerstva (pověřenectva) spravedlnosti, kteří jsou způsobilí k soudcovskému úřadu.
(3) Členy komise z řad úředníků právní služby finančních prokuratur jmenuje ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí, členy z řad advokátů a notářů (veřejných notářů) po slyšení Ústředního sdružení advokátů, po případě notářských (veřejnonotářských) komor.
(4) Je-li toho třeba, může ministr spravedlnosti jmenovati další členy komise i pro zbytek funkčního období.
(5) Členové komise vykonávají svoji funkci v komisi i po uplynutí tříletého funkčního období, dokud nedojde k jmenování členů komise na další funkční období.
§ 3.
(1) Pětičlenný zkušební senát sestavuje předseda komise z členů komise. Předseda dbá, aby pro každý zkušební předmět [§ 1, písm. a) až e)] byl v senátu člen komise pro něj jmenovaný a aby v senátě byl podle možnosti jeden přísedící z řad advokátů (úředníků správní služby finančních prokuratur) a jeden z řad notářů (veřejných notářů). Předsedou senátu musí býti soudce z povolání nebo konceptní pragmatikální úředník úřadu veřejné žaloby nebo úředník právní služby ministerstva (pověřenectva) spravedlnosti, který je způsobilý k soudcovskému úřadu.
(2) Při ústní zkoušce zkoušejí jednotlivé předměty členové senátu, kteří jsou pro ně jmenováni. Předseda senátu může dávati otázky i z jiného předmětu, ostatní členové senátu jen s jeho souhlasem.
(3) Hlasování ve zkušebním senátu řídí předseda. Zkušební senát rozhoduje prostou většinou hlasů, nestanoví-li se v tomto nařízení jinak.
§ 4.
(1) Zkoušky se konají každoročně v pravidelných obdobích, a to v měsících lednu, dubnu, červenci a říjnu.
(2) Předseda komise může ze zřetele hodných důvodů určiti termín zkoušky i mimo pravidelné období, zejména nemohl-li se kandidát, připuštěný ke