dnes je 26.2.2024

Input:

325/1948 Sb., Zákon o prodloužení některých směnkových lhůt

č. 325/1948 Zb.
ZÁKON
zo dňa 22. decembra 1948
o predĺžení niektorých zmenkoprávných lehôt1)
Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1) Lehoty na uplatnenie nárokov zo zmeniek znejúcich na pengö a vystavených do 26. júna 1945 na časti územia Slovenska, ktorá bola dočasne okupovaná maďarským štátom, sa predlžujú do 31. decembra 1949.
(2) Čas predĺženia podľa odseku 1 sa nezapočítava do doby premlčacej ani do lehoty, v ktorej treba uplatniť nárok zo zmenky, alebo urobiť opatrenie na zachovanie práv zo zmenky.
§ 2.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode s ministrom financií.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.
 
Příloha k zákonu č. 325/1948 Sb.
Úřední české znění zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 325 Sb., o prodloužení některých směněčněprávních lhůt.
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1948
o prodloužení některých směněčněprávních lhůt.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Lhůty k uplatnění nároků ze směnek znějících na pengö a vystavených do 26. června 1945 na části území Slovenska, která byla dočasně obsazena maďarským státem se prodlužují do 31. prosince 1949.
(2) Doba prodloužení podle odstavce 1 se nezapočítává do doby promlčecí ani do lhůty, ve které je třeba uplatnit nárok ze směnky, anebo učinit opatření k zachování práv ze směnky.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.