dnes je 27.9.2023

Input:

326/1948 Sb., Nařízení o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory, platné do 16.5.1954

č. 326/1948 Zb.
[zrušené č. 279/1949 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 31. prosince 1948
o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory.
Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem vnitra podle § 29, odst. 1 a § 43, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) Poukazovací právo přísluší u krajských národních výborů předsedovi, jeho náměstkům, když jej zastupují, referentům v rozsahu jejich funkce a krajskému tajemníkovi a přednostům referátů v oboru jejich působnosti, pokud si jejich nadřízení volení orgánové nevyhradili výkon poukazovacího práva pro sebe. Tito volení orgánové mohou pověřiti výkonem svého oprávnění přednosty správních oddělení a jejich zástupce, a to buď všeobecně nebo pro určité druhy výplat.
(2) Poukazovací právo u okresních národních výborů a národních výborů, vykonávajících jejich působnost, vykonávají až do další úpravy osoby, jímž toto právo přísluší podle dosavadních předpisů.
§ 2.
(1) Pokladní služba u krajských národních výborů, okresních národních výborů a národních výborů, vykonávajících jejich působnost, se koná zásadně šekovou službou Poštovní spořitelny, národního podniku. Každý z těchto národních výborů má šekový účet zapojený na hlavní státní šekový účet.
(2) Platby v hotovosti, cenných papírech, vkladních knížkách a v jiných cennostech provádí pomocná pokladna.
§ 3.
U krajských národních výborů, okresních národních výborů a u národních výborů, vykonávajících jejich působnost, obstarává účetní službu účtárna v jejich finančních referátech. Přitom se řídí dosavadními předpisy o výkonu účetní služby u správních úřadů II. stolice.
§ 4.
V oboru hospodaření svazků lidové správy platí dosavadní předpisy.
§ 5.
Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na hospodářskosprávní a účetní věci Sboru národní bezpečnosti.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.
 
Fierlinger v. r.
Dr. Dolanský v. r.