dnes je 7.12.2023

Input:

328/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania

328/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 9. augusta 2023
o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 264/2022 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Obsahový deskriptor násilie a prislúchajúca veková vhodnosť
(1) Audiovizuálne dielo, multimediálne dielo, program televíznej programovej služby a program audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (ďalej len „označovaný komunikát“) sa klasifikuje deskriptorom typu potenciálne škodlivého obsahu jednotného systému označovania (ďalej len „obsahový deskriptor“) násilie, ak obsahuje kritérium nevhodnosti podľa odsekov 2 až 5.
(2) Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak zobrazuje násilie na ľudskej bytosti,
a) ktoré je krutým ubližovaním, alebo krutú násilnú smrť človeka bez pocitu ľútosti, alebo týranie osoby, alebo
b) použitím zbrane ako útočného prostriedku zo zábavy.
(3) Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahuje
a) detailný a naturalistický násilný akt,
b) týranie zvieraťa alebo
c) používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa spôsobom spracovania používanie zbrane v neprimeranej miere schvaľuje, zľahčuje alebo nadužíva.
(4) Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak obsahuje
a) reálne násilie alebo zobrazenie následkov reálneho násilia na živej bytosti, zobrazenie následkov na živej bytosti pri živelnej pohrome, ozbrojenom konflikte alebo dopravnej nehode,
b) psychické násilie, najmä verbálne násilie, návod psychického ubližovania,
c) násilný akt alebo
d) zobrazenie následkov násilného aktu.
(5) Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, ak obsahuje vynútené násilie na bezmocných, najmä na dieťati alebo zvierati.
§ 2
Obsahový deskriptor diskriminácia a prislúchajúca veková vhodnosť
(1) Označovaný komunikát sa klasifikuje obsahovým deskriptorom diskriminácia, ak obsahuje kritérium nevhodnosti podľa odsekov 2 a 3.
(2) Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahuje zobrazenie prejavu diskriminácie, neznášanlivosti alebo nenávisti v spojení s násilím alebo iným nevhodným konaním, ak sa takéto správanie schvaľuje.
(3) Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahuje zobrazenie prejavu diskriminácie, neznášanlivosti alebo nenávisti, ak sa takéto správanie zľahčuje alebo vyzdvihuje do popredia ako hodnotné a oceňované.
§ 3
Obsahový deskriptor strach a prislúchajúca veková vhodnosť
(1) Označovaný komunikát sa klasifikuje obsahovým deskriptorom strach, ak obsahuje kritérium nevhodnosti podľa odsekov 2 až 5.
(2) Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahuje zobrazenie patologického správania zámerne vyvolávajúceho pocit