dnes je 8.12.2023

Input:

33/1956 Zb., Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch

33/1956 Zb.
Ústavný zákon
z 31. júla 1956
o slovenských národných orgánoch
Vychádzajúc zo spoločenských premien, ku ktorým došlo v priebehu socialistickej výstavby na Slovensku a v celej Československej republike, a z princípu prehlbovania socialistického demokratizmu v štátnom a spoločenskom zriadení republiky a smerujúc k ďalšiemu rozvoju iniciatívy pracujúceho ľudu Slovenska, k uvoľneniu nových zdrojov rezerv hospodárstva Slovenska a k ďalšiemu upevneniu bratských vzťahov medzi národom českým a slovenským
Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto ústavnom zákone:
Slovenská národná rada
§ 1
(1) Slovenská národná rada je národným orgánom štátnej moci na Slovensku.
(2) Sídlom Slovenskej národnej rady je Bratislava; prechodne možno zvolať Slovenskú národnú radu i na iné miesto.
§ 2
Do pôsobnosti Slovenskej národnej rady patrí najmä
uznášať sa na zákonoch Slovenskej národnej rady,
vymenúvať a odvolávať Zbor povereníkov a jednotlivých jehočlenov, určovať ich počet a určovať, ktorý z nich riadi ktoré povereníctvo,
prerokúvať a schvaľovať plán rozvoja národného hospodárstva Slovenska,
prerokúvať a schvaľovať rozpočet Slovenska,
prerokúvať správy Zboru povereníkov a jednotlivých povereníkov o otázkach socialistickej výstavby na Slovensku,
zabezpečovať v duchu rovnoprávnosti priaznivé podmienky pre hospodársky a kultúrny život občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti.
§ 3
Zákonodarnú právomoc vykonáva Slovenská národná rada vo veciach národnej alebo regionálnej povahy, pokiaľ na zabezpečenie plného hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska vyžadujú osobitnú úpravu.
§ 4
(1) Poslanci Slovenskej národnej rady sú volení na Slovensku na dobu šesť rokov podľa volebných obvodov, a to jeden poslanec Slovenskej národnej rady na 35 000 obyvateľov.
(2) Voľby do Slovenskej národnej rady upravuje zákon Slovenskej národnej rady. Deň volieb určí Zbor povereníkov najneskoršie 60 dní vopred.
§ 5
(1) Slovenská národná rada overuje platnosť voľby jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady a rozhoduje o nezlučiteľnosti funkcie poslanca Slovenskej národnej rady s inou funkciou.
(2) Overenie sa má vykonať najneskoršie do šiestich mesiacov od ustavenia Slovenskej národnej rady alebo do troch mesiacov od toho dňa, keď poslanec zvolený doplňovacou voľbou zloží sľub.
§ 6
(1) Na prvej schôdzke Slovenskej národnej rady, na ktorej sa poslanec zúčastní, zloží tento sľub: „Sľubujem, že budem verný Československej republike, jej ľudovodemokratickému zriadeniu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem zachovávať jej zákony a vykonávať svoj mandát podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu a štátu.“
(2) Odopretie sľubu alebo sľub s výhradou majú samy osebe za následok stratu mandátu.
§ 7
(1) Poslanci Slovenskej národnej rady vykonávajú svoj mandát osobne. Môžu sa ho kedykoľvek vzdať.
(2) Majú na čas výkonu mandátu nárok na náhradu, ktorej výšku určuje zákon Slovenskej národnej rady.
(3) O výkone mandátu poslancov Slovenskej národnej rady, o ich imunite a o práve odoprieť svedectvo, o ich nároku na dovolenku a na náhradu ušlého zárobku, platia obdobne ustanovenia o poslancoch (§§