dnes je 21.4.2024

Input:

33/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách Dunajské komise

č. 33/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 8. března 1967
o Úmluvě o výsadách a imunitách Dunajské komise
Na XXI. zasedání Dunajské komise konaném v Budapešti dne 13. února 1963 byla přijata Úmluva o výsadách a imunitách Dunajské komise.
Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva podepsána dne 15. května 1963.
President republiky Úmluvu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u Dunajské komise dne 8. října 1963.
Podle svého článku VII. odstavce 4 vstoupila Úmluva v platnost dnem 28. ledna 1964. Tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
ÚMLUVA
o výsadách a imunitách Dunajské komise
Smluvní strany,
majíce na zřeteli články 14 a 16 Úmluvy o režimu plavby na Dunaji, podepsané dne 18. srpna 1948,
přihlížejíce k tomu, že Dunajská komise, její pracovníci a představitelé zemí v Dunajské komisi požívají na území každé ze Smluvních stran výsad a imunit, jež jsou nezbytné pro vykonávání jejich funkcí a pro dosažení cílů, stanovených Úmluvou o režimu plavby na Dunaji,
dohodly se na těchto ustanoveních:
Článek I
Právnická osoba
Dunajská komise (dále Komise) je právnickou osobou a má způsobilost zejména:
a) sjednávat smlouvy,
b) nabývat, najímat a zcizovat majetek,
c) jednat před soudem.
Článek II
Jmění, fondy, aktiva, dokumenty
1. Úřední místnosti Komise,její archivy a dokumenty všeho druhu jsou nedotknutelné. Jmění, fondy, pohledávky a aktiva Komise, bez ohledu na to, kde se nacházejí, požívají nedotknutelnosti před jakýmkoliv administrativním a soudním zasahováním, s výjimkou, kdy sama Komise se v jednotlivém případě imunity vzdá.
2. Komise je osvobozena od všech celostátních i místních přímých daní a poplatků. toto ustanovení se nevztahuje na poplatky za poskytování komunálních a jiných podobných služeb.
3. Komise je osvobozena od celních poplatků a omezení při dovozu nebo vývozu předmětů určených pro služební potřebu.
4. Při plnění svých úkolů disponuje Komise svým majetkem, fondy a měnou se zřetelem na právní předpisy Smluvních stran.
Článek III
Výhody při používání spojovacích prostředků
1. Komise požívá na území každého z členských států Úmluvy o režimu plavby na Dunaji pokud jde o přednost ve spojení, sazby a poplatky za poštovní, telegrafní a telefonní spojení, nejméně tak příznivých podmínek, jaké jsou v dané zemi poskytovány diplomatickým misím.
2. Komise je oprávněna používat šifru a odesílat svou korespondenci kurýry nebo zapečetěnými zásilkami, jež požívají stejných imunit a výsad jako kurýři a zásilky diplomatických misí.
Článek IV
Představitelé členských států Úmluvy
1. Představitelé zemí Komisi a jejich zástupci v době svého pobytu na území některé ze Smluvních stran, jenž souvisí s činností Komise, požívají imunit a výsad, poskytovaných v dané zemi diplomatickým zástupcům.
2. Poradci a experti členských států Komise požívají během svého pobytu na území jedné ze Smluvních stran, jenž je v souvislosti s činností Komise, těchto výsad a imunit:
a) imunity před zatčením nebo zadržením a před jurisdikcí;
b) nedotknutelnosti