dnes je 16.4.2024

Input:

33/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím

č. 33/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 12. února 1969
o Obchodní dohodě mezi Československou socialistické republikou a Norským královstvím
Dne 3. prosince 1968 byla v Oslo podepsána Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím.
Podle svého článku 8 vstoupila Dohoda v platnost dnem 1. ledna 1969.
Český překlad dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
OBCHODNÍ DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Norského království, přejíce si usnadnit rozvoj hospodářských vztahů a podporovat rozšiřování obchodu mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemného prospěchu, dohodly se takto:
Článek 1
Výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím se bude provádět v období od 1. ledna 1969 do 31. prosince 1973 v souladu s ustanoveními této Dohody a podle dovozních a vývozních předpisů platných v každé z obou zemí.
Článek 2
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Norského království učiní všechna potřebná opatření za účelem rozšířit jak nejvíce možno výměnu zboží mezi oběma zeměmi.
Smluvní strany omezí co možno nejvíce administrativní formality spojené s dovozem a vývozem zboží.
Článek 3
Výměna zboží není omezena na zboží uvedené v listinách A (norský vývoz) a B (československé vývoz). Listina A má indikativní povahu, nemůže být do Norska dováženo bez dovozního povolení. Československé vývozy se budou skládat i z jiného zboží, z nichž velká většina nevyžaduje v Norsku dovozní povolení.
Nebudou-li sjednány nové roční listiny před koncem kalendářního roku, obnovují se automaticky dosud platné listiny pro další rok.
Článek 4
Všechny platby mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím se budou provádět ve volně směnitelných měnách v souladu s devizovými předpisy platnými v každé z obou zemí.
Článek 5
Kontrakty na vývoz nebo dovoz zboží budou na československé strany uzavírat organizace zahraničního obchodu jako samostatné právnické osoby nebo jiné samostatné právnické osoby oprávněné podle československých zákonů provozovat zahraniční obchod.
Článek 6
Smluvní strany, jsouce si vědomy důležitosti kooperace pro hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi v budoucnu, prohlašují, že mají zájem podporovat a usnadňovat kooperaci mezi organizacemi a společnostmi obou zemí na úseku průmyslovém, vědeckém a technickém a vytvářet pro takové činnosti stabilní a příznivé podmínky.
Článek 7
Bude zřízena Smíšená komise za tím účelem, aby prověřovala rozvoj obchodu, hledala prostředky a způsoby, jak podporovat hospodářské vztahy a odstraňovat případné překážky, které by mohly vzniknout v československo-norských obchodních vztazích. V této souvislosti může Smíšená komise učinit vhodná opatření a vypracovávat návrhy.
Smíšená komise se bude scházet nejméně jednou za rok a na žádost jedené ze smluvních stran kdykoliv do 2 měsíců potom, co taková žádost byla předložena. Schůzky se budou konat střídavě v Norsku a Československu.