dnes je 29.2.2024

Input:

34/1948 Sb., Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti

č. 34/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 25. března 1948
o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Okresní národní výroby mohou v případech, kde trestní řízení pro čin trestný podle § 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti, bylo přede dnem účinnost tohoto zákona pravomocně skončeno, provésti revisi tohoto řízení. Zahájení revise má účinky zahájení trestního řízení podle dekretu č. 138/1945 Sb.
(2) Proti zahájení revise řízení podle odstavce 1 není přípustný samostatný opravný prostředek.
§ 2.
V trestním řízení prováděném podle čl. III, odst. 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 246 Sb., kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti, soudem, jež před účinností tohoto zákona nebylo pravomocně skončeno, pokračuje příslušný okresní národní výbor. Tento okresní národní výbor může učiniti opatření podle § 1, odst. 1 také v případech, kdy soudní trestní řízení provádění podle věty první skončilo rozsudkem osvobozujícím nebo bylo zastaveno.
§ 3.
Okresní národní výbory mohou zahájiti a provésti trestní řízení o přestupcích podle § 1 dekretu č. 138/1945 Sb. i tehdy, jestliže toto řízení nebylo dosud zahájeno, byly-li příslušné spisy u soudu, veřejného žalobce nebo u správního úřadu (orgánu) dne 31. prosince 1947, u přestupků spáchaných v cizině pak nejpozději dne 30. června 1948.
§ 4.
Promlčení přestupku nepřekáží tomu, aby bylo provedeno řízení podle - 1 až § 3. toto řízení nelze zahájiti po 31. červenci 1948.
§ 5.
Řízení před národními výbory podle tohoto zákona upraví ministr vnitra směrnicemi, které vyhlásí v Úředním listě republiky Československé. Tyto směrnice jsou pro národní výbory závazné.
§ 6.
Trestní nálezy, na nichž se okresní národní výbory usnesly ve věcech uvedených v § 1 dekretu č. 138/1945 Sb., nejpozději dne 4. května 1947, které však byly doručeny teprve po tomto dni, považují se za včas doručené.
§ 7.
Tento zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej ministři vnitra a spravedlnosti.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Nosek v. r.
Dr. Čepička v. r.