dnes je 7.12.2023

Input:

34/1951 Sb., Vládní nařízení o sběrných surovinách, platné do 9.6.1960

č. 34/1951 Zb.
[zrušené č. 68/1960 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. března 1951
o sběrných surovinách.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Aby bylo zajištěno krytí stupňované potřeby surovin pro plnění plánovaných úkolů jednotného hospodářského plánu, je nutno pečovat o řádnou organisaci sběru a plné využití sběrných surovin.
§ 2.
(1) Sběrnými surovinami podle tohoto nařízení jsou:
1. odpadová ocel a zlomková litina (železný odpad),
2. odpad a zůstatky obecných kovů,
3. starý a odpadový papír,
4. hadry, odstřižky a textilní odpad,
5. upotřebené čisticí hadry, čisticí vlna a bavlna,
6. skleněné střepy,
7. odpad ze slídy,
8. odpady tvrdé a měkké gumy všeho druhu,
9. upotřebený celluloid, igelit nebo upotřebené podobné hmoty,
10. korkový odpad,
11. surové kůže,
12. kožky,
13. odpad z usní,
14. kožišinový odpad,
15. žíně, štětiny a srst,
16. kosti a rohovina,
17. peří.
(2) Za sběrné suroviny lze prohlásit další suroviny, odpady a věci vyřazené, pokud hospodářský život vyžaduje, aby jejich sběr byl organisován podle tohoto nařízení.
(3) Odpadne-li hospodářská potřeba, aby některé sběrné suroviny byly nadále sbírány podle předpisů tohoto nařízení, lze je z jeho dosahu vyjmout.
§ 3.
Sběrné suroviny musí být sbírány, uschovávány, nabízeny, odevzdávány a odebírány podle předpisů provádějících toto nařízení.
§ 4.
Sběr těchto surovin obstarávají národní podniky, které tím byly nebo budou pověřeny.
§ 5.
(1) K provedení tohoto nařízení může stanovit ministerstvo lehkého průmyslu v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a ostatními zúčastněnými ústředními úřady zejména:
a) další druhy sběrných surovin,
b) podrobné předpisy o sběru jednotlivých sběrných surovin a o jeho organisaci,
c) které sběrné suroviny se vyjímají z dosahu tohoto nařízení.
(2) Opatření obecné povahy se vyhlašují v úředním listě.
§ 6.
(1) Národní výbory spolupůsobí při provádění tohoto nařízení způsobem, který určí ministerstvo lehkého průmyslu v dohodě s ministerstvem vnitra vyhláškou v úředním listě. Přitom se opírají o všechny složky Národní fronty, o organisace masové a politické, o organisace mládeže, tělovýchovné a jiné.
(2) Vyhláškou lze též stanovit, kdy národní výbory mohou nařídit zřízení stálých domovních sběren.
§ 7.
(1) Vládní nařízení č. 88/1949 Sb., o sběru a odbytu sběrných surovin, se zrušuje.
(2) Vyhlášky vydané podle dosavadních předpisů, pokud neodporují ustanovením tohoto nařízení, zůstávají v platnosti až do nové úpravy.
§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr lehkého průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v.r.
Zápotocký v.r.
Jonáš v.r.