dnes je 16.4.2024

Input:

34/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví a chemického průmyslu o hygienické ochraně před ionizujícím zářením a o hospodaření se zdroji ionizujícího záření, platné do 30.9.1972

č. 34/1963 Zb.
[zrušené č. 65/1972 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a chemického průmyslu
ze dne 21. března 1963
o hygienické ochraně před ionizujícím zářením a o hospodaření se zdroji ionizujícího záření
Ministerstva zdravotnictví a chemického průmyslu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči, a podle § 2 vládního nařízení č. 107/1949 Sb., o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu:
ČÁST I
Základní ustanovení
§ 1
Úvodní ustanovení
Stále širší využívání zdrojů ionizujícího záření ve všech úsecích národního hospodářství, umožněné současným rozvojem vědy a techniky, vyžaduje, aby všem občanům, zvláště pak osobám pracujícím s těmito zdroji byla zabezpečena zvýšená ochrana zdraví před škodlivými účinky ionizujícího záření. Proto se touto vyhláškou určují zásady hygienické ochrany před tímto zářením a zároveň vytvářejí předpoklady pro bezpečné a účelné hospodaření s radioaktivními látkami.
§ 2
Výklad pojmů
V této vyhlášce se rozumí pod pojmem
„ionizující záření“ - takové elektromagnetické nebo korpuskulární záření, které při průchodu hmotou vytváří přímo nebo nepřímo páry iontů; patří sem zejména záření gama, záření rentgenové, částice alfa, beta a neutrony;
„zdroj záření“ - radioaktivní zářič nebo zařízení (přístroj), které radioaktivní zářič obsahuje nebo při jehož provozu vzniká ionizující záření o energii větší než 5 kiloelektronvoltů;
„radioaktivní zářič“ - jakákoliv radioaktivní látka, jestliže její specifická aktivita a aktivita úhrnná přesahují v jednotlivých třídách tyto hodnoty:
 
Třída (skupina) radioaktivních izotopů
Specifická aktivita (µc/g)
Úhrnná aktivita (µc1) )
A
0, 002
0, 1
B
0, 02
1
C
0, 2
10
D
2
100

Rozdělení radioaktivních izotopů do jednotlivých tříd je v příloze 2;
„uzavřený zářič“ - radioaktivní zářič bezpečně uzavřený v pevném a neaktivním pouzdru, které za předpokládaných podmínek použití zachovává zkouškami ověřenou těsnost a nezávadnost na povrchové zamoření; uzavřený zářič musí být provázen osvědčením (§ 22);
„otevřený zářič“ - radioaktivní zářič nevyhovující podmínkám uzavřeného zářiče;
„radioaktivní odpady“ - odpady obsahující radioaktivní látky v míře přesahující u odpadů tekutých nejvyšší přípustné koncentrace radioaktivních látek v pitné vodě (tabulka 1 v příloze 1), u odpadů plynných desetinásobek nejvyšších přípustných koncentrací ve venkovním ovzduší (tabulka 1 v příloze 1), u odpadů tuhých hodnoty specifické aktivity uvedené v tomto paragrafu pro jednotlivé třídy radioaktivních izotopů;
„relativní biologická účinnost záření“ - údaj, kolikrát větší biologické působení má absorbovaná dávka určitého druhu záření než stejně velká absorbovaná dávka rentgenového záření nebo záření gama; udává se číslem;
„dávka záření“ - absorbovaná dávka2) násobená relativní biologickou účinností daného druhu záření; vyjadřuje se v jednotkách rem;
„pracoviště se zdroji záření“ - vymezený prostor, ve kterém je používáno zdroje záření a kde osoby tam pracující