dnes je 2.12.2023

Input:

34/1964 Sb., Zákon o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů, platné do 31.12.1967

č. 34/1964 Zb.
[zrušené č. 113/1967 Zb.]
ZÁKON
ze dne 26. února 1964
o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
HLAVA PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
Pracující lid volí za poslance Národního shromáždění a národních výborů své nejlepší představitele, občany politicky a odborně vyspělé a schopné organizovat a sjednocovat tvůrčí síly pracujících v úsilí o plný rozvoj socialistické společnosti.
§ 2
Volby do Národního shromáždění a do národních výborů se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.
§ 3
(1) Právo volit mají všichni občané Československé socialistické republiky, kteří v den volby dosáhli věku 18 let, bez ohledu na národnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální původ, majetkové poměry a dřívější činnost.
(2) Právo volit nemají však občané, kteří byli pravomocně zbaveni způsobilosti k právním úkonům pro duševní poruchu nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla pro takovou poruchu omezena.1)
(3) Občané, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, nevolí.
§ 4
Do Národního shromáždění a do národního výboru může být zvolen každý občan Československé socialistické republiky, který má právo volit a v den volby dosáhl věku 21 let.
§ 5
Příslušníci ozbrojených sil a ozbrojených sborů mají stejné právo volit a být voleni jako všichni občané.
HLAVA DRUHÁ
Seznamy voličů
§ 6
Zápis do seznamu voličů
(1) Všichni občané Československé socialistické republiky, kteří mají právo volit, zapisují se do seznamu voličů podle místa svého bydliště.
(2) Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nabudou nebo pozbudou práva volit, zapíší se dodatečně do seznamu voličů nebo se z něho dodatečně vyškrtnou.
(3) Každý volič může být zapsán jen v jednom seznamu voličů.
§ 7
Sestavení seznamu voličů
(1) Seznamy voličů sestavuje místní národní výbor podle volebních okrsků.
(2) Seznamy voličů z řad příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, kteří jsou hromadně ubytováni, sestavuje jejich velitel.
(3) Seznamy voličů jsou společné pro volby do Národního shromáždění a do národních výborů všech stupňů.
§ 8
Vyložení seznamů voličů
(1) Nejpozději 30 dnů přede dnem volby vyloží místní národní výbor seznamy voličů, aby občané do nich mohli v úředních místnostech nahlédnout. O vyložení seznamů voličů vyrozumí místní národní výbor občany způsobem v místě obvyklým.
(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamu voličů, zařídí místní národní výbor, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí. Místní národní výbor může takové opatření učinit i v obcích, které mají méně než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů.
§ 9
Námitkové řízení
(1) Každý občan může ústně nebo písemně upozornit místní národní výbor na chyby a nesprávnosti v seznamu voličů a navrhnout opravu. Místní národní výbor je povinen o upozornění rozhodnout do 3 dnů a buď provést příslušnou opravu v seznamu voličů, nebo písemně stěžovateli sdělit, z jakých důvodů opravu nelze provést.
(2) Bude-li návrh zamítnut, může