dnes je 25.2.2024

Input:

34/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

č. 34/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. března 1969
o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
Dne 13. listopadu 1967 byla v Nicosii podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou.
Podle svého článku 21 vstoupila Dohoda v platnost dnem 30. září 1968.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o letecké dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vlády Kyperské republiky, dále v Dohodě nazývané „smluvní strany“, které ratifikovaly Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, dále v této Dohodě nazývanou „Úmluva“, vedeny přáním upravit obchodní pravidelnou leteckou dopravu mezi svými územími a za tato území, se dohodly takto:
Článek 1
1. Provádění této Dohody a její Přílohy mají uvedené výrazy, pokud není uvedeno jinak, tento význam:
(a) Výraz „letecký úřad“ značí, pokud jde o Československou socialistickou republiku, Správu civilního letectví ministerstva dopravy a pokud jde o Kyperskou republiku, Správu civilního letectví ministerstva spojů a prací, nebo v obou případech jiný orgán nebo osobu, pověřenou prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady.
(b) Výraz „určený letecký podnik“ značí letecký podnik, který jedna smluvní strana určí písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této Dohody jako podnik, který bude provozovat mezinárodní letecké služby na tratích, stanovených v odstavci 1 článku 2 této Dohody.
(c) Výraz „území“, „letecké služby“, „mezinárodní letecké služby“ a „přistání pro neobchodní účely“ budou mít při použití této Dohody význam, určený jim články 2 a 96 Úmluvy.
Článek 2
1. Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zavedení pravidelných mezinárodních leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze této Dohody.
Tyto služby a tratě jsou nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“.
Letecký podnik, určený každou smluvní stranou bude mít při provozu dohodnutých služeb na stanovených tratích tato práva:
(a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;
(b) provádět přistání na uvedeném území pro neobchodní účely;
(c) provádět přistání na uvedeném území v místech stanovených pro tuto trať v Příloze k této Dohodě za účelem vykládání a nakládání v mezinárodním styku cestujících, zboží a pošty.
2. Žádné ustanovení odstavce 1 tohoto článku nelze vykládat jako poskytování leteckému podniku jedné smluvní strany výsady nakládat na území druhé smluvní strany cestující, zboží nebo poštu přepravovanou za úplatu nebo v nájmu a určenou do jiného místa na území této druhé smluvní strany.
Článek 3
1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden letecký podnik pro provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.
2. Po přijetí takového oznámení druhá smluvní strana udělí s výhradou ustanovení