dnes je 22.6.2024

Input:

340/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

340/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. augusta 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 106 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa slová „pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie“ nahrádzajú slovami „poradenstva a prevencie“.
2. V § 2 sa vypúšťa odsek 13.
3. V § 3 ods. 1 a 4 sa slová „formou individuálnej integrácie“ nahrádzajú slovom „inkluzívne“.
4. V § 3 ods. 7 sa slová „pozitívne hodnotenie“ nahrádzajú slovami „poskytovanie spätnej väzby“.
5. § 4 sa vypúšťa.
6. V § 5 ods. 4 a § 7 ods. 5 sa vypúšťajú slová „v doložke“.
7. V § 9 ods. 1 písm. a) sa na začiatku vkladá slovo „inkluzívne“ a vypúšťajú sa slová „individuálne integrovaných“.
8. V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
9. V nadpise § 10 sa slovo „vylúčenie“ nahrádza slovom „vyradenie“.
10. V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.
 
Daniel Bútora v. r.