dnes je 19.7.2024

Input:

343/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

343/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. augusta 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2023
Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2023, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2023.“.
2. V prílohe č. 1 riadku 2 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „7902 J 01“.
3. V prílohe č. 3 písmene D riadku 1 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „3169 F“.
4. V prílohe č. 4 písmene B riadku 1 stĺpec Kód študijného odboru nadstavbového štúdia znie: „2232 L“.
5. V prílohe č. 4 písmene B riadku 2 stĺpci Kód študijného odboru nadstavbového štúdia sa označenie „2414 L 03“ nahrádza označením „2232 L“.
6. V prílohe č. 4 písmene B riadku 3 stĺpci Kód študijného odboru nadstavbového štúdia sa na začiatku vkladá označenie „2232 L“ a vypúšťa sa označenie „2414 L03“.
7. V prílohe č. 4 písmene C riadkoch 2, 6, 7 a 20 stĺpci Kód študijného odboru nadstavbového štúdia sa vypúšťa označenie „2414 L 03“.
8. V prílohe č. 4 písmene E riadku 5 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „2738 H 04“.
9. V prílohe č. 4 písmene P riadku 6 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „6461 H“.
10. V prílohe č. 4 písmene P riadku 8 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „6488 H“.
11. V prílohe č. 5 časti A písmene F riadku 1 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „2561 M“.
12. V prílohe č. 5 časti A písmene S sa za riadok 7 vkladá nový riadok 8, ktorý znie:
 
„8.
5349 N
podológ
 
1), 5)
podologička“.

Doterajšie riadky 8 až 11 sa označujú ako riadky 9 až 12.
13. V prílohe č. 5 časti A písmene U riadku 6 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „6355 M“.
14. V prílohe č. 5 časti A písmene U riadku 7 stĺpec Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov znie: „6327 M“.
15. V prílohe č. 5 časti A písmene W sa za riadok 1 vkladá nový riadok 2, ktorý znie: