dnes je 22.6.2024

Input:

344/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

344/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. augusta 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 7 a § 155 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 7 tretej vete sa číslo „30“ nahrádza číslom „45“.
2. V § 2 odsek 9 znie:
„(9) Ak sa žiak ospravedlnene nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v trvaní viac ako jeden vyučovací deň, základná informácia o prebranom učive sa poskytuje rodičom žiaka, inej fyzickej osobe ako rodičovi, ktorá má žiaka zvereného do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, poručníkovi, opatrovníkovi alebo zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zákonný zástupca“) na základe žiadosti zákonného zástupcu prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo iným dohodnutým spôsobom, a to najmenej v rozsahu názvu prebraného učiva a informácie o domácej úlohe, ak bola zadaná.“.
3. V § 3 ods. 3 štvrtej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je možné do skupiny spojiť žiakov po sebe nasledujúcich ročníkov, možno do nej spojiť žiakov rôznych ročníkov rovnakého stupňa.“.
4. V § 3 ods. 5 sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „1, 2 a 4“.
5. § 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Plnenie povinnej školskej dochádzky
(1) Žiak, ktorý ukončí posledný ročník základnej školy len s ročníkmi prvého stupňa, vrátane žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom podľa § 23 zákona, pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole so všetkými ročníkmi v príslušnom školskom obvode, ak zákonný zástupca nepožiada o prestup žiaka do inej základnej školy.
(2) Ak sa v základnej škole uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu, ktorý sa člení na vzdelávacie cykly, škola nemá ročníky nadväzujúceho vzdelávacieho cyklu a ide o žiaka, ktorý ukončí posledný ročník prvého vzdelávacieho cyklu alebo druhého vzdelávacieho cyklu, žiak pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole so všetkými ročníkmi v príslušnom školskom obvode, ak zákonný zástupca nepožiada o prestup žiaka do inej základnej školy.
(3) Ak je žiakovi základnej školy, ktorá nemá ročníky druhého stupňa, povolené vzdelávanie podľa § 23 písm. b), c) alebo písm. e) zákona, v rozhodnutí riaditeľa sa uvádza aj názov základnej školy so všetkými ročníkmi v školskom obvode, v