dnes je 21.5.2024

Input:

35/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území

č. 35/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 31. července 1945
o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Peněžní ústavy a peněžní podniky mající sídlo v pohraničním území zemí České a Moravskoslezské, jakož i pobočky říšskoněmeckých peněžních ústavů a peněžních podniků tamtéž, nesmějí vyplatiti ani účetně převésti během jednoho týdne více než :
a) 5% z pohledávky v běžném účtě podle jeho stavu dne 31. července 1945; nedosahuje-li však těchto 5% částky 1.500 K, pak nejvýše tuto částku;
b) 500 K z vkladu na vkladní knížku (vkladní list) nebo na pokladniční poukázku.
(2) Dosáhnou-li výplaty pro jednoho věřitele ze všech jeho běžných účtů a vkladních knížek, vkladních listů nebo pokladničních poukázek, provedené podle odstavce 1, výše 100.000 K, mohou býti další výplaty konány jen, prokáže-li věřitel hodnověrně řádný způsob nabytí uložených částek. Směrnice o tomto průkazu vydá ministerstvo financí.
(3) Výplaty se dějí jen, předloží-li právnické osoby výplatní list a fysické osoby lístek pro domácnost pro příděly potravin. výplaty se poznamenávají na těchto průkazech. Výplatní list pro právnické osoby vydává podle směrnic ministerstva financí příslušný místní národní výbor.
§ 2.
(1) Výplata (převod) částky vyšší, než stanoví § 1, jest přípustna, je-li žádost hodnověrně věřitelem (vkladatelem) doložena, jen :
a) na platy a mzdy zaměstnanců ve vlastním podniku věřitelově nebo k placení nájemného (pachtovného) věřitelem;
b) z běžných účtů vedle volné částky, uvedené v § 1, odst. 1, písm.a), dalších 30% z pohledávky podle stavu dne 31. července 1945 během čtyř týdnů k obnovení provozu podniku nebo během téže doby dalších 20% k udržení provozu podniku;
c) na placení daní a veřejných dávek; tuto výplatu jest však peněžní ústav povinen provésti přímo příslušnému výběrčímu úřadu;
d) z běžných účtů státu;
e) z běžných účtů zemí, okresů, obcí, veřejnoprávních sociálně pojišťovacích ústavů a jiných veřejnoprávních korporací a fondů na nezbytně nutné platby, za předpokladu, že nemají jiných volných prostředků a že poukazy podepíší vedle osob, ustanovených k nakládání s těmito účty, také oprávnění zástupci těchto svazků územní samosprávy, korporací a fondů;
f) na placení pojistného v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění, jakož i na placení pojistných prémií soukromým pojišťovnám;
g) z peněz uložených bezprostředně na příkaz soudu nebo soudem;
h) u peněz uložených národními správci nebo jinými podobnými zmocněnci (pověřenci), dále advokáty, veřejnými notáři nebo vnucenými správci, pokud jich tito potřebují, aby vyhověli soudním opatřením nebo rozhodnutím.
(2) Výplata (převod) vyšší částky jest rovněž přípustna, je-li prokazatelně věřitelem (vkladatelem) peněžní ústav a doloží-li hodnověrně, že jí nezbytně potřebuje, aby mohl své vlastní věřitele (vkladatele) uspokojit podle tohoto a plniti nezbytné povinnosti z převzatých úvěrových závazků.
(3) Výplata (převod) částek vyšších než podle ustanovení § 2, odst. 1, písm. b) připuštěných, jest