dnes je 16.4.2024

Input:

35/1949 Sb., Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, platné do 16.5.1954

č. 35/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. února 1949
o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje referát pro všeobecné vnitřní věci. V čele tohoto referátu je předseda krajského národního výboru.
(2) V krajích s počtem nad 1 000 000 obyvatel může rada krajského národního výboru na návrh předsedy rozděliti referát pro všeobecné vnitřní věci na dvě skupiny. V tomto případě pověří předseda některého ze svých náměstků, který nevede žádný referát, vedením jedné z těchto skupin. Náměstek předsedy má jako vedoucí skupiny postavení referenta.
(3) Referát pro všeobecné vnitřní věci se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo vnitra.
§ 2.
(1) Referát pro všeobecné vnitřní věci
zajišťuje předpoklady, aby národní výbory jako orgány lidové správy vykonávaly veřejnou správu v zájmu lidu, opírajíce se o jeho přímou účast a iniciativu, pečovaly o rozvoj lidově demokratického zřízení a napomáhaly při přestavbě společnosti ve společnost socialistickou;
dbá, aby národní výbory zaměřily veškerou svou činnost podle vládního programu a využily svých pracovních možností především k plnění těch úkolů, které jsou s hlediska vládního programu a jednotné státní politiky nejdůležitější;
uvádí v soulad činnost všech složek krajského národního výboru;
vykonává všeobecný dohled na činnost podřízených národních výborů;
plní všechny úkoly krajské správy, pokud nepříslušejí jiným referátům krajského národního výboru.
(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) vyvíjí referát ke splnění úkolů stanovených v odstavci 1 zejména tuto činnost:
1. Dbá, aby vnitřní organisace národních výborů byla jednoduchá, účelná, výkonná a hospodárná a aby národní výbory řádně plnily své úkoly;
2. obstarává práce spojené s plněním úkolů uložených předsedovi krajského národního výboru, zvláště pokud jde o zastupování krajského národního výboru a kraje jako svazku lidové správy, a všeobecné práce pro plenární zasedání a schůze rady krajského národního výboru;
3. sleduje činnost jednotlivých referátů krajského národního výboru, sjednocuje ji a bdí nad prováděním směrnic nadřízených orgánů, jakož i plenárních zasedání a rady krajského národního výboru;
4. dbá o řádnou organisaci vnitřní služby u krajského národního výboru, stanoví rozvrh práce a určuje v pochybných případech příslušnost jednotlivých referátů;
5. sleduje činnost podřízených národních výborů, provádí v součinnosti s ostatními dotčenými referáty všeobecnou kontrolu vnitřního úřadování a správy těchto národních výborů a jejich podniků, ústavů a zařízení a projednává všeobecné stížnosti na jejich postup; dbá o řádnou správu všech složek krajského národního výboru a dohlíží na jejich vnitřní úřadování;
6. rozhoduje ve věcech užívání státních symbolů, dohlíží na zachovávání zřetelnosti státních hranic a udržování