dnes je 16.4.2024

Input:

35/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut komunálních podniků, platné do 31.12.1953

č. 35/1951 Zb.
[zrušené č. 105/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. dubna 1951,
kterým se vyhlašuje Statut komunálních podniků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 50 zákona č. 167/1950 Sb., o komunálních podnicích, a §§ 4 a 11 zákona č. 104/1950 Sb., o financování národních a komunálních podniků:
Čl. I.
Statut komunálních podniků se vyhlašuje v příloze tohoto nařízení a tvoří jeho součást.
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951; provedou je ministři vnitra a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v.r.
Nosek v.r.
Kabeš v.r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 35/1951 Sb.
Statut komunálních podniků.
Oddíl I.
Komunální podniky a jejich poslání.
§ 1.
(1) Komunální podniky jsou formou státního podnikání. Jejich posláním je přispívat podle jednotného hospodářského plánu poskytováním služeb a výrobou k uspokojování životních potřeb obyvatelstva, k odkrývání a využití místních zdrojů, k vzestupu národního bohatství, ke zvyšování hmotné i kulturní úrovně a k upevnění moci pracujícího lidu.
(2) Komunální podniky vyrůstají z potřeb lidu, lidu slouží, jsou předmětem jeho zájmu a péče a jsou jím kontrolovány.
§ 2.
(1) Komunální podniky jsou zaměřeny na podnikání významu místního (regionálního), to jest na místní služby a místní výrobu, zejména též na činnost údržbářskou a opravářskou, a tak uspokojují každodenní potřeby pracujících. Doplňují také činnost národních podniků v těch oborech, pro které je forma komunálního podniku účelnější a hospodárnější nebo kde toho vyžaduje splnění jednotného hospodářského plánu. Komunální podniky při tom spolupracují s ostatními složkami socialistického sektoru.
(2) Soustředěním a organisací většinou dosud rozptýlených služeb a výroby a jejich účelným rozmístěním vytvářejí komunální podniky předpoklady pro zvýšení produktivity práce a svým přitažlivým vlivem příznivě působí na socialisační proces soukromého podnikání.
§ 3
(1) Vykonávání vrchního vedení a dozoru nad komunálními podniky svěřuje stát vzhledem k jejich místnímu zaměření především národním výborům, tedy orgánům státní moci a státní správy, které jsou v nejužším spojení s lidem.
(2) Plenární zasedání národního výboru sleduje činnost komunálních podniků a pečuje o jejich zdárný rozvoj. Plnění úkolů komunálních podniků se projednává rovněž na hovorech s lidem a ve sborech důvěrníků lidové správy.
(3) Podle potřeby ustavují národní výbory komise pro věci komunálních podniků.
§ 4
Komunální podniky plní své poslání kolektivním úsilím všech svých pracujících, to jest dělníků, techniků a úředníků, kteří stmeleni pracovní kázní a za vedení nejuvědomělejších v soudružské spolupráci a vzájemnou pomocí plní úkoly výstavby socialismu.
Oddíl II.
Vznik komunálních podniků, jejich právní povaha a poměry.
§ 5
Zřízení podniku
Komunální podnik je zřizován národním výborem, pod jehož bezprostředním vrchním vedením a dozorem bude podnik provozován (vedoucí národní výbor), a to na základě vyšetření místních (regionálních) potřeb. Se zřízením komunálního podniku jsou spojeny důležité hospodářské a právní důsledky; proto je třeba, aby se dálo se