dnes je 7.12.2023

Input:

35/1953 Sb., Zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně, platné do 29.4.1958

č. 35/1953 Zb.
[zrušené č. 18/1958 Zb.]
ZÁKON
ze dne 24. dubna 1953
o státním požárním dozoru a požární ochraně.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Základní ustanovení.
§ 1.
(1) Socialistickou výstavbu státu je nutno chránit před škodami, jež vznikají požáry a jinými živelními pohromami nebo nehodami. Je proto třeba budovat požární ochranu na rozsáhlé masové spolupráci občanů a prohloubit její činnost zřízením orgánů státního požárního dozoru tak, aby požární ochrana úspěšně mohla plnit své úkoly.
(2) O rozvinutí masové účasti pracujících na požární ochraně pečují především národní výbory, které postupují v součinnosti s dobrovolnými organisacemi, zejména s Československým svazem požární ochrany.
(3) Každý je zásadně povinen přispívat podle svých sil k řádnému plnění úkolů v požární ochraně, zejména poskytovat potřebnou osobní a věcnou pomoc při zamezování a zdolávání požárů a jiných živelních pohrom nebo nehod.
§ 2.
Odpovědnost.
(1) Za provádění opatření k zesílení požární bezpečnosti, za organisaci přípravy a za využití sil a prostředků požární ochrany v obcích, okresech a krajích jsou odpovědni podle své příslušnosti národní výbory, orgány státního požárního dozoru a ministr vnitra.
(2) Za provádění opatření k zesílení požární bezpečnosti, za organisaci přípravy a za využití sil a prostředků požární ochrany v podnicích, závodech, ústavech, úřadech a jiných zařízeních (dále jen „závody“) jsou odpovědni jejich vedoucí a příslušní členové vlády.
ČÁST II.
Řízení požární ochrany. Organisace a působnost státního požárního dozoru.
§ 3.
Všeobecné řízení požární ochrany.
(1) Všeobecné řízení požární ochrany a dozor na ni přísluší ministru vnitra.
(2) Ministr vnitra je oprávněn činit v mezích platných předpisů opatření potřebná k zajištění požární ochrany, zejména vydávat v tomto oboru obecné právní předpisy a všeobecně závazné směrnice a pokyny.
(3) Směrnicemi ministra vnitra v oboru požární ochrany se řídí též všechny ústřední úřady a ostatní státní orgány.
(4) Ústřední úřady jsou povinny napomáhat ministru vnitra při plnění jeho úkolů v oboru požární ochrany.
§ 4.
Orgány státního požárního dozoru.
(1) Ministr vnitra řídí požární ochranu a vykonává na ni dozor zásadně prostřednictvím ústřední správy státního požárního dozoru a jejích místních orgánů.
(2) V ministerstvu (pověřenectvu) vnitra se zřizuje ústřední (oblastní) správa státního požárního dozoru.
(3) V krajích a okresech, jakož i ve městech, která určí ministr vnitra, se zřizují:
a) krajské správy státního požárního dozoru,
b) okresní inspekce státního požárního dozoru,
c) městské, po případě i obvodní inspekce státního požárního dozoru.
(4) Krajské správy a okresní (městské, obvodní) inspekce státního požárního dozoru jsou organisační složkou aparátu příslušného národního výboru. Jejich vztah k národním výborům upraví vláda nařízením.
(5) Organisace správ a inspekcí státního požárního dozoru, jakož i výkon služby v nich jsou přizpůsobeny zásadám platným pro vojenské útvary v rozsahu, který stanoví ministr vnitra v dohodě s ministrem národní obrany.
§ 5.
Úkoly orgánů