dnes je 2.12.2023

Input:

35/1957 Sb., Zákon o technické normalisaci, platné do 30.6.1964

č. 35/1957 Zb.
[zrušené č. 96/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 5. července 1957
o technické normalisaci.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
Technická normalisace
Technickou normalisací je zjišťování a stanovení co možná nejmenšího počtu technických řešení opakovaného případu, která jsou za daných předpokladů pro národní hospodářství ze všech možných nebo užívaných řešení nejvýhodnější, a to zejména s hlediska hospodárnosti, jakosti a bezpečnosti.
§ 2
Technické normy
(1) Výsledek zjišťování a stanovení technických řešení podle § 1, vyhlášený podle tohoto zákona, jsou technické normy.
(2) Technické normy jsou státní, úsekové a podnikové normy, jakož i technické podmínky. Technickými normami jsou i další druhy norem, které Státní úřad pro vynálezy a normalisaci (dále jen Úřad) po dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány vyhlásí za technické normy podle tohoto zákona.
(3) Technické normy platí pro každého, jehož se týkají; státní normy platí v rozsahu celostátním, úsekové v rozsahu působnosti ústředního úřadu, podnikové v rozsahu podniku; technické podmínky platí pro účastníky, kteří je ujednali.
§ 3
Závaznost technických norem
(1) Pokud není technická norma označena jako doporučená, je závazná.
(2) Ze závaznosti technické normy lze povolit výjimku v odůvodněných případech.
ČÁST DRUHÁ
Orgány
§ 4
(1) Ústředním orgánem státní správy v oboru technické normalisace je Státní úřad pro vynálezy a normalisaci se sídlem v Praze. Úřad metodicky řídí tvorbu technických norem, projednává a schvaluje návrhy státních norem s výjimkou norem uvedených v odstavci 2 a vyhlašuje všechny státní normy.
(2) Státní výbor pro výstavbu řídí metodicky a obsahově zpracování norem pro výstavbu (normy projektové, normy a směrnice pro územní plánování a ostatní normy pro výstavbu, určené vždy v jednotném státním plánu normalisačních prací) a projednává i schvaluje návrhy těchto norem. Tyto normy vyhlašuje Úřad.
(3) Řízení normalisační činnosti v jednotlivých odvětvích národního hospodářství přísluší příslušným ústředním úřadům a v oboru působnosti jednotlivých organisací vedoucím těchto organisací.
(4) Kde se v tomto zákoně uvádí organisace, rozumějí se tím, pokud z povahy věci neplyne něco jiného, hospodářské organisace jakož i organisace rozpočtové.
§ 5
(1) Poradním orgánem předsedy Úřadu je komise expertů. Její úkoly stanoví předseda Úřadu.
(2) Členům komise expertů přísluší za provedené práce odměna podle směrnic, které vydá předseda Úřadu v dohodě s ministrem financí.
§ 6
Organisace jsou povinny vyhovět dožádání Úřadu, zúčastnit se na požádání spolupráce s Úřadem, předložit nebo zapůjčit potřebné dokumenty, sdělit výsledky zkoušek a jiných zjištění.
ČÁST TŘETÍ
Tvorba norem
§ 7
Základem normalisační činnosti je jednotný státní plán normalisačních prací, který stanoví normalisační úkoly a jejich nositele; plán sestavuje Úřad ve spolupráci s ostatními ústředními úřady a orgány.
§ 8
(1) Návrh technické normy musí být vypracován a projednán v oboru působnosti nositele úkolu tak, aby odpovídal požadavkům § 1.
(2) Současně s návrhem technické normy musí