dnes je 25.2.2024

Input:

35/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925

č. 35/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 2. dubna 1966
o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení. podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925
Dne 29. července 1965 byl ve Varšavě podepsán Protokol mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 24. března 1966, kdy podle svého článku 2 vstoupil Protokol v platnost. Tímto dnem pozbývá platnost Smlouva o smírčím a rozhodčím řízení mezi Československém a Polskem, podepsaná ve Varšavě dne 23. dubna 1925 (č. 175/1926 Sb.) a Smlouva mezi Republikou Československou a Republikou Polskou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsaná ve Varšavě dne 23. dubna 1925 (č. 254/1925 Sb.).
České znění Protokolu se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
PROTOKOL
mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925
President Československé socialistické republiky a Státní rada Polské lidové republiky se dohodli na následujícím usnesení:
Článek 1
Platnost pozbývají:
1. Smlouva o smírčím a rozhodčím řízení mezi Československem a Polskem, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925.
2. Smlouva mezi Republikou Československou a Republikou Polskou o první ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsaná ve Varšavě dne 23. dubna 1925.
Článek 2
Tento Protokol podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost v den výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Praze.
Sepsáno ve Varšavě, dne 29. července 1965, ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Z plné moci
 
presidenta Československé socialistické republiky
O. Jeleň v. r.
Státní rady Polské lidové republiky
M. Naszkowski v. r.
 
Z plné moci